Fort­satt vän­tan på asyl­be­slut

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Mi­gra­tions­ver­ket tar allt läng­re tid på sig att prö­va asylä­ren­den. Pro­gno­sen för av­kla­ra­de ären­den i år skrivs ned med yt­ter­li­ga­re 15 000.

Snitt­vän­te­ti­den för att få sitt asylä­ren­de prö­vat är 15 må­na­der. Men ensamkommande barn kan be­hö­va vän­ta 600 da­gar, en­ligt Mi­gra­tions­ver­kets se­nas­te pro­gnos. De långa hand­lägg­nings­ti­der­na le­der till att allt fler barn hin­ner fyl­la 18 år vil­ket ökar ris­ken att få av­slags­be­slut.

– Vi har valt att så långt som möj­ligt pri­o­ri­te­ra be­slut för de per­so­ner som när­mar sig 18­års­grän­sen. Men vi har in­te lyc­kats med det, sä­ger Fred­rik Bengts­son, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör på Mi­gra­tions­ver­ket.

När det gäl­ler be­slut i asylä­ren­den vi­sar pro­gno­sen att Mi­gra­tions­ver­ket be­räk­nar att de kom­mer att fat­ta 80 000 be­slut i år. Det är 15 000 fär­re än i pro­gno­sen från april och 25 000 fär­re än vad myn­dig­he­ten trod­de i bör­jan av året.

– Vi är på väg att kom­ma över puc­keln just nu med en snitt­vän­te­tid på 15 må­na­der. Där­ef­ter kom­mer hand­ lägg­nings­ti­der­na suc­ces­sivt att mins­ka, sä­ger Fred­rik Bengts­son.

To­talt tror Mi­gra­tions­ver­ket att 28 000 per­so­ner kom­mer att sö­ka asyl i Sve­ri­ge i år. Det är 6 700 per­so­ner fär­re än vad myn­dig­he­ten ti­di­ga­re trott.

– Bort­ta­gan­det av id­kon­trol­ler­na i maj har in­te på­ver­kat siff­ror­na. Det till­sam­mans med att vi gör be­döm­ning­en att över­ens­kom­mel­sen mel­lan EU och Tur­ki­et kom­mer att hål­la har gjort att vi lan­dat i ett an­ta­gan­de om un­ge­fär 25 000 asyl­sö­kan­de plus 3 000 om­pla­ce­ring­ar, sä­ger Fred­rik Bengts­son. (TT) METERS

höjd nåd­de tsu­na­min i nord­väst­ra Grön­land i ju­ni. Det har en grupp fors­ka­re från USA be­räk­nat ef­ter ett be­sök i om­rå­det kring Kar­rat-fjor­den. Tsu­na­min, som kräv­de fy­ra döds­of­fer, ut­lös­tes av ett enormt jord­skred. Där vå­gen blev som högst finns lyck­ligt­vis ing­en be­byg­gel­se. I Nu­u­gaat­si­aq, den be­bod­da trakt som drab­ba­des hår­dast, tros våg­höj­den ha va­rit om­kring tio me­ter. Om­rå­det lig­ger un­ge­fär 70 mil norr om pol­cir­keln. (Tt-rit­zau)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.