Sjuk Mc­cain ry­ter till om sjuk­vårds­re­form

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

John Mc­cain gjor­de sin plikt mot par­ti­et och rös­ta­de för att öpp­na de­bat­ten om Oba­maca­re. Men se­dan le­ve­re­ra­de den can­cer­sju­ke se­na­torn näs­ta kla­ra be­sked: att rös­ta mot Re­pu­bli­ka­ner­nas för­slag till ny sjuk­för­säk­ring.

Re­pu­bli­ka­ner­na i USA gick till val på att skro­ta det sy­stem som Ba­rack Oba­ma drev ige­nom som pre­si­dent. I må­na­der har de ar­be­tat med för­slag om hur Oba­maca­re ska av­skaf­fas och er­sät­tas.

Hit­tills har de in­te fått ihop till­räck­ligt många rös­ter. Un­der tis­dags­kväl­len ame­ri­kansk tid föll ett för­slag med röst­siff­ror­na 57–43 i se­na­ten. Nio re­pu­bli­ka­ner rös­ta­de mot för­sla­get. Men fler för­slag och fler om­röst­ning­ar om sjuk­för­säk­ring­en vän­tas un­der vec­kan.

Med vice­pre­si­dent Mi­ke Pences ut­slags­röst lyc­ka­des Re­pu­bli­ka­ner­na öpp­na se­nats­de­bat­ten om att av­skaf­fa Oba­maca­re. Ut­an Mc­cains röst ha­de det in­te gått – men det be­ty­der in­te att den ak­ta­de Vi­et­nam­ve­te­ra­nen god­tar vil­ket för­slag som helst.

Mc­cain, som har en nyupp­täckt elakar­tad hjärn­tu­mör, val­de ock­så att hål­la ett kraft­fullt tal om hur de två sto­ra par­ti­er­na käbb­lar och att USA:S po­li­ti­ker in­te får lyss­na på ”skrik­hal­sar­na i ra­dio, tv och på in­ter­net”.

Han an­grep ut­tryck­li­gen den re­pu­bli­kans­ka led­ning­ens smuss­lan­de med för­slag om vad som ska er­sät­ta Oba­maca­re, och tilla­de att han in­te tror att det kom­mer att fun­ge­ra. Han väd­ja­de ock­så till re­pu­bli­ka­ner och de­mo­kra­ter att sam­ar­be­ta.

Mc­cains hemstat Ari­zo­na är en av dem som un­der Oba­maca­re har byggt ut Me­di­caid – sy­ste­met för lå­gin­komst­ta­ga­re – och där luf­tas far­hå­gor om att ti­o­tu­sen­tals med­bor­ga­re blir ut­an sjuk­för­säk­ring om Oba­maca­re rivs upp. Den frå­gan mås­te man ta itu med, dund­ra­de Mc­cain.

Fram­trä­dan­det följ­des av stå­en­de ova­tio­ner. Det väck­te ock­så min­net av hur po­li­ti­ker­ve­te­ra­nen Ted Ken­ne­dy 2008 trots svår sjuk­dom in­fann sig i se­na­ten för att ge sitt stöd till Me­di­ca­re. (TT-AP)

FO­TO: AP/TT

Den re­pu­bli­kans­ke se­na­torn John Mc­cain.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.