Lång pro­cess vän­tar kar­di­nal

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■AUSTRALIEN. Va­ti­ka­nens eko­no­mi­chef, kar­di­nal Ge­or­ge Pell, har gjort ett kort fram­trä­dan­de in­för en dom­stol i Mel­bour­ne och för­kla­rat sig ”ic­ke skyl­dig”.

Han an­kla­gas för fle­ra fall av sex­u­el­la över­grepp i Australien på 1970-ta­let.

76-åring­en läm­na­de inga kom­men­ta­rer, var­ken när han an­län­de el­ler när han läm­na­de dom­sto­len in­för ett stort me­di­e­upp­båd, es­kor­te­rad ge­nom jour­na­list­klung­an av po­li­ser.

Han var in­te skyl­dig att när­va­ra vid ons­da­gens in­le­dan­de för­hand­ling, där ad­vo­ka­ter och åkla­ga­re skul­le be­stäm­ma näs­ta da­tum i dom­stols­pro­ces­sen, som för­vän­tas bli lång. (TT-AFP-AP)

FO­TO: TRACEY NEARMY/AAP/AP

Ge­or­ge Pell an­län­der till dom­sto­len i Mel­bour­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.