Va­ri­e­rat snic­kar­jobb med Ernst

Snic­ka­ren Theo Kly­va­re trivs med job­bet i ”Som­mar med Ernst”. – Grup­pen fun­ge­rar jät­te­bra. Ernst är lätt att job­ba med, han har bra och ro­li­ga idéer, sä­ger han.

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Omi Gib­ba

”Som­mar med Ernst” har kom­mit fram till det sjät­te av­snit­tet. Med hjälp av snic­kar­na Theo Kly­va­re

och Jo­han La­ger­berg gör Ernst Kir­ch­s­te­i­ger klart sov­rum­met i det sjö­nä­ra huset i Ås­by­vi­ken.

– Det är ro­ligt med va­ri­a­tion i ar­be­tet. Vi job­bar bå­de in­ne och ute, byg­ger om ett helt hus men gör ock­så mind­re sa­ker som plats­bygg­da hyl­lor, sä­ger Theo som till var­dags mest job­bar med lä­gen­hets­re­no­ve­ring­ar i Stock­holm.

I var­je av­snitt gör Ernst i ord­ning nå­got gott att äta. I kväl­lens av­snitt ba­kar han tår­ta, nöt­ka­ka och små­ka­kor. Theo hö­jer Ernsts mat­lag­ning till sky­ar­na.

– Det är su­per­gott all­ting, ma­ten har va­rit grym he­la sä­song­en, sä­ger han.

”Orubb­lig, orädd och otämj­bar på scen och i sin­ne – med hu­mor och själ­vi­ro­ni.” Ju­ryns mo­ti­ve­ring när skå­de­spe­la­ren, dra­ma­ti­kern och mu­si­kern Shi­ma Nia­va­ra­ni till­de­la­des årets Kim An­der­zon-sti­pen­di­um.

Fo­to: TV4

– Jag är super­nöjd med re­sul­ta­tet, sä­ger Theo Kly­va­re, till väns­ter, om huset vid Hjäl­ma­rens strand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.