SVAR

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

från Fal­ken­bergs Kom­mun. Grus­pla­nen där du par­ke­ra­de din bil är en del av Gal­le­ria-fas­tig­he­ten. Den ägs in­te av Fal­ken­bergs kom­mun ut­an av ett pri­vat­ägd fas­tig­hets­bo­lag, och kom­mu­nen har in­te nå­got med par­ke­ring­en att gö­ra.

DET ÄR EN­LIGT lag tillå­tet för pri­va­ta fas­tig­hets­ä­ga­re att upp­lå­ta mark för par­ke­ring och att ta ut en kon­troll­av­gift. Den rät­ten kan in­te Fal­ken­bergs kom­mun in­skrän­ka. Äga­re av pri­va­ta par­ke­ring­ar får ock­så ta ut kon­troll­av­gift, men ba­ra om par­ke­rings­vill­ko­ren tyd­ligt har till­kän­na­getts ge­nom skylt­ning på plat­sen.

Om du an­ser att skylt­ning­en på grus­pla­nen bakom Gal­le­ri­an är oklar el­ler tve­ty­dig bör du där­för vän­da dig till Par­ke­rings­tjänst Väst AB med di­na syn­punk­ter. Fal­ken­bergs kom­mun har dessvär­re ing­en möj­lig­het att kon­trol­le­ra att upp­gif­ter­na på pri­vat­äg­da par­ke­rings­plat­ser är kor­rek­ta, full­stän­di­ga och lätt­be­grip­li­ga.

Per Fält T f sam­hälls­bygg­nads­chef

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.