Fak­ta: Så be­stri­der du en bluf­fak­tu­ra

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Om du har fått en fak­tu­ra som är fel­ak­tig skall du i förs­ta hand kon­tak­ta fö­re­ta­get via mejl el­ler fax och be­stri­da kra­vet. Det är vik­tigt att du har ett da­tum för be­stri­dan­det. Skriv in­te un­der.

* Om du in­te är in­tres­se­rad av er­bju­dan­det, riv och släng det. Skriv ald­rig un­der ut­an att lä­sa ALL text även det finstil­ta och bak­si­dan.

* Om du fått en fak­tu­ra från ett fö­re­tag som du har va­rit i kon­takt med men du an­ser att fak­tu­ran in­te över­ens­stäm­mer med över­ens­kom­mel­sen som ni gjort - kon­tak­ta fö­re­ta­get och be­gär rät­tel­se.

* Får du en fak­tu­ra ut­an att ha va­rit i kon­takt med fö­re­ta­get, skriv över un­der­la­get: ”Mot­sät­ter oss be­tal­nings­an­svar be­ro­en­de på att vi in­te be­ställt des­sa va­ror/ tjäns­ter, Svensk Han­del in­for­me­ra­de. Po­li­san­mä­lan kommer att gö­ras.” Skic­ka mejl till var­nings­lis­tan@svensk­han­del.se och an­mäl till po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.