Hans Hoff (S)

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* – Det är en bra lös­ning för Sve­ri­ge. Om re­ge­ring­en ha­de av­gått skul­le vi fått en höst som präg­lats av ka­os och osä­ker­het. An­ting­en ha­de vi ham­nat i ett lä­ge där Ste­fan Löfven bil­dar ny re­ge­ring, el­ler ny­val och ka­os.

* – Jag är väl­digt glad och stolt, jag kän­ner de båda väl per­son­li­gen och som po­li­ti­ker. De är väl­digt kom­pe­ten­ta och kommer gö­ra ett otro­ligt bra jobb för Sve­ri­ge – och de kommer gö­ra det från dag ett. Det här är inga grön­gö­ling­ar. Vad tyc­ker du om att Hul­tqvist sit­ter kvar?

* – Han har age­rat så som han skall age­ra ut­i­från det an­svar han har. När han fick kän­ne­dom sä­ker­ställ­de han att hans om­rå­de togs tag i. Om man ska gå så långt och miss­tro­en­de­för­kla­ra ho­nom mås­te man ha en re­jäl fak­tagrund att stå på.

Bild: RO­GER LARSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.