Två nya stats­råd gör en­tré: ”Känns stort”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

To­mas Ene­roth och He­lé­ne Frit­zon är två nya namn i re­ge­ring­en.

– Det känns stort och an­svars­fullt och na­tur­ligt­vis väl­digt vik­tigt och hed­ran­de att få frå­gan, sä­ger Frit­zon, som är ny mi­gra­tions­mi­nis­ter.

He­lé­ne Frit­zon, 56, har ar­be­tat ett kvarts se­kel som kom­mun­po­li­ti­ker, bland an­nat som kom­mu­nal­råd i Kristi­an­stad.

– Mi­gra­tions­po­li­ti­ken är ju ett oer­hört vik­tigt upp­drag, det berör män­ni­skor i of­tast ut­sat­ta si­tu­a­tio­ner. Det gör att det om­ges av myc­ket käns­lor och upp­le­vel­ser, sä­ger Frit­zon (S), som ock­så blir bi­trä­dan­de ju­sti­ti­e­mi­nis­ter med an­svar för ci­vil­rätts­li­ga frå­gor.

Hon be­rät­tar att Kristi­an­stad är en kom­mun som stått för ett stort mot­ta­gan­de, nå­got hon tror att hon får nyt­ta av som mi­gra­tions­mi­nis­ter.

– Jag har ju levt med det här hös­ten 2015 och med 2016 års mot­ta­gan­de och vet ju hur det verk­li­gen ser ut i en kom­mun.

Frit­zon sä­ger att det un­der pe­ri­o­den in­te all­tid var kon­troll över si­tu­a­tio­nen.

– Där­för vet jag hur vik­tigt det är att vi har ord­ning och re­da i mot­ta­gan­det.

Hon ser för­hand­ling­ar­na med de and­ra Eu-län­der­na som den vik­ti­gas­te ut­ma­ning­en.

To­mas Ene­roth, 50, är en riks­dags­ve­te­ran, men har ald­rig haft nå­gon mi­nister­post.

– Det känns som en stor utmaning na­tur­ligt­vis, sä­ger han.

Ene­roth är i dag So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas grupple­da­re i riks­da­gen, och sä­ger att det va­rit ”otro­ligt in­tres­sant” och att han fått bi­dra till att sy ihop 17 block­ö­ver­skri­dan­de över­ens­kom­mel­ser.

–Det får jag ta med mig som in­fra­struk­tur­mi­nis­ter, det här är ju lång­sik­ti­ga in­ve­ste­ring­ar. Då vill jag att det ska va­ra brett för­ank­rat och att det ska fin­nas en god för­ut­säg­bar­het för nä­rings­liv och re­gi­o­ner, sä­ger han.

Kommer du hin­na gö­ra nå­got?

– Jag kommer ab­so­lut att hin­na gö­ra någon­ting, sä­ger han och näm­ner den na­tio­nel­la in­fra­struk­tur­pla­nen som re­ge­ring­en ska läg­ga fram snart, där han mås­te lyss­na in syn­punk­ter från he­la lan­det.

– Och se­dan dra slut­sat­ser när vi ska spi­ka fast de kom­man­de tio–tolv årens in­ve­ste­ring­ar i järn­vägs- och vägin­fra­struk­tur. Så jag kommer verk­li­gen att få ta an­svar.

Gustav Sjö­holm/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.