Fak­ta:

Kör­tel­fe­ber

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Kör­tel­fe­ber or­sa­kas of­tast av ett vi­rus som he­ter Ep­ste­in Barr.

* Van­li­ga symp­tom är hu­vud­värk, halsont, fe­ber och svull­na lymf­kört­lar.

* Kör­tel­fe­ber är nor­malt en ofar­lig sjuk­dom som lä­ker av sig själv.

* Det finns ing­en sär­skild be­hand­ling el­ler vac­cin mot vi­ru­set.

* Den förs­ta må­na­den ef­ter att man in­sjuk­nat ska man und­vi­ka kraf­tig an­sträng­ning och fram­för allt kon­taktspor­ter. Käl­la: www.1177.se

Bild: SETH WENIG

LÅNG FRÅN­VA­RO. An­na Nordqvist har drab­bats av kör­tel­fe­ber och ris­ke­rar i värs­ta fall att mis­sa bå­de Bri­tish Open och den pre­stige­fyll­da lag­täv­ling­en mot USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.