Fak­ta: Kri­sen i Venezuela

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Op­po­si­tio­nen in­led­de på ons­da­gen en 48 tim­mar lång ge­ne­ral­strejk som är tänkt att av­slu­tas med en stor de­mon­stra­tion på fre­dag. Sam­ma dag som strej­ken in­led­des kom beskedet att USA fry­ser till­gång­ar­na för 13 per­so­ner i el­ler nä­ra den ve­ne­zu­e­lans­ka re­ge­ring­en.

Op­po­si­tio­nen har ti­di­ga­re ut­sett 13 styc­ken så kallade skugg­do­ma­re och 20 sup­ple­an­ter. Ut­näm­ning­ar­na är en sym­bol­hand­ling ef­tersom Högs­ta dom­sto­len är lo­jal med re­ge­ring­en, som för sin del be­skri­vit hand­ling­en som ”upp­vig­ling” till våld och kal­lat ut­näm­ning­ar­na för olag­li­ga. Hit­tills har tre av skugg­do­mar­na gri­pits.

Un­der de se­nas­te fy­ra må­na­der­na har de­mon­stra­tio­ner ägt rum i stort sett dag­li­gen. Över 100 män­ni­skor har mist li­vet.

Den se­nas­te ti­dens våld­sam­ma pro­tes­ter och upp­lopp har en så­väl eko­no­misk som po­li­tisk bak­grund.

Pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ros sätt att han­te­ra kri­sen, i kom­bi­na­tion med att hans so­ci­a­list­par­ti för förs­ta gång­en på 17 år för­lo­ra­de ma­jo­ri­te­ten i par­la­men­tet, har fått si­tu­a­tio­nen att spå­ra ur.

Val­skräl­len 2015 in­ne­bär att re­ge­ring­en och par­la­men­tet kon­trol­le­ras av två oli­ka lä­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.