Är­ke­bis­ko­pen flyd­de från ter­ro­ris­ter­na. Be­rät­tar sin histo­ria på Oasmö­tet i Var­berg.

FÖ­RE­DRAG: BE­RÄT­TAR OM TERRORISTERNAS ÖVERGREPP

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ELSA HENRIKSDOTTER elsa.henriksdotter@hn.se

Han var den sis­te att läm­na den krist­na för­sam­ling­en, när sta­den Mo­sul i Irak blev oc­ku­pe­rad av Isla­mis­ka Sta­ten (IS).

– En her­de läm­nar ald­rig sin flock, sä­ger den sy­risk-or­to­doxa är­ke­bis­ko­pen Ni­co­de­mus Da­oud Mat­ti Sha­raf, när han be­sö­ker Var­berg för att ta­la un­der Oasmö­tet.

Fram­för tu­sen­tals för­sam­la­de i Sp­ar­banks­hal­len be­rät­tar han om si­na upp­le­vel­ser.

– När era barn hör ex­plo­sio­ner tror de att det är fest. När vå­ra barn hör ex­plo­sio­ner kas­tar de sig in un­der si­na säng­ar, sä­ger den sy­risk-or­to­doxe är­ke­bis­ko­pen, Ni­co­de­mus Da­oud Mat­ti Sha­raf.

I HAN­DEN HÅL­LER han sta­digt sin kräk­la med ett guld­hand­tag som är prydd av vack­ra ste­nar. Men den ska sym­bo­li­se­ra en en­kel her­de­käpp. En sym­bol som blev sär­skilt be­ty­del­se­full för är­ke­bis­ko­pen när han om­bads läm­na Mo­sul för att sät­ta sig i sä­ker­het.

– Jag tit­ta­de på sta­ven och tänk­te att en her­de ald­rig skul­le läm­na sin flock. Jag vil­le stan­na tills al­la i för­sam­ling­en kun­nat sö­ka skydd, be­rät­tar är­ke­bis­ko­pen.

Un­der fy­ra da­gar i au­gusti 2014 ut­lys­tes ute­gångs­för­bud i sta-

den. För in­vå­nar­na var det var­dag med ex­plo­sio­ner och smat­ter från k-pi­s­tar. Men un­der des­sa da­gar be­rät­tar är­ke­bis­ko­pen att bom­ber­na kom närm­re och närm­re.

– Min te­le­fon ring­de he­la ti­den och de vil­le att jag skul­le läm­na sta­den. De sa att jag var ett mål, en fa­ra för bå­de mig själv och sta­den. Men jag vil­le in­te läm­na.

NÄR HAN SE­DAN kon­tak­ta­de den ira­kis­ka ar­mén för­säk­ra­de de ho­nom om att allt var un­der kon­troll. Även om lju­det av ex­plo­sio­ner och k-pi­s­tar kom närm­re.

– Jag sa att jag var tack­sam över att de för­säk­rat mig att allt var un­der kon­troll för då kun­de jag stan­na kvar i lugn och ro, sä­ger han.

När är­ke­bis­ko­pen med­de­la­de att han tänk­te stan­na lät det ge­nast an­norlun­da hos ar­mén. Att stan­na kvar i sta­den var in­te sä­kert nog, det bäs­ta var om han tog sig där ifrån. Till slut blev han es­kor­te­rad av ar­mén ut ur sta­den och läm­na­de sin äls­ka­de ka­te­dral ba­kom sig. Den kom­mer han ald­rig åter­se.

– IS tog över ka­te­dra­len och gjor­de om den till mos­ké. In­nan de läm­na­de Mo­sul jäm­na­de de den med mar­ken, sä­ger han.

Isla­mis­ka sta­ten (IS) var in­te mer än 300 me­ter bort när han läm­na­de sta­den. Och på ba­ra en dag lyc­ka­des de dri­va 150 000 män­ni­skor från Mo­sul på flykt. Är­ke­bis­ko­pen vitt­nar om den fruk­tans­vär­da syn som följ­de.

– Vi fick tre val, dö, kon­ver­te­ra el­ler läm­na med en­dast de klä­der vi bar på krop­pen. Många val­de att fly, sä­ger är­ke­bis­ko­pen.

MÄN­NI­SKOR SAM­LA­DES I lä­ger som ska­pats av con­tain­rar. Där fanns ing­en elekt­ri­ci­tet.

– Tänk att vis­sa län­der fun­de­rar på hur de kan skic­ka män­ni­skor till må­nen igen och i Irak finns det ing­en elekt­ri­ci­tet, var är de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na? En­ligt mig finns de in­te, sä­ger är­ke­bis­ko­pen.

Au­gusti må­nad kal­las i folk­mun i Irak för ug­nen, tem­pe­ra­tu­ren går of­ta över 40 gra­der och i läg­ren av con­tain­rar som sak­na­de elekt­ri­ci­tet blev det out­härd­ligt varmt.

– Jag såg en fy­ra må­na­ders be­bis som in­te kla­ra­de av vär­men och dog av över­hett­ning, be­rät­tar är­ke­bis­ko­pen med sorg i rös­ten.

På Oasmö­tet i Var­berg är det fullt med barn som kom­mer fram till sce­nen för att dan­sa och sjunga.

– Jag blir väl­digt glad över att se al­la des­sa barn. De är lyck­li­ga här. Jag hop­pas att även vå­ra barn fin­ner lyc­ka i si­na liv, även i vårt land sä­ger är­ke­bis­ko­pen.

ÄN ÄR DET in­te sä­kert nog för de krist­na att åter­vän­da till Mo­sul.

– Mo­sul är be­fri­at från IS makt men de­ras men­ta­li­tet finns fort­fa­ran­de kvar i sta­den. Vi vän­tar, vi kan in­te gå till­ba­ka ut­an skydd och ga­ran­ti­er att vi kom­mer kun­na va­ra säk­ra i Mo­sul igen.

Att be­sö­ka Sve­ri­ge och Var­berg har va­rit vik­tigt för är­ke­bis­ko­pen för att kun­na in­for­me­ra om vad som hän­der i hans hem­land. Var­berg tyc­ker han är en trev­lig stad.

– Det är en fin stad, men den är tyst. Li­te för tyst sä­ger han med ett skratt. Han be­rät­tar att han om fy­ra da­gar ska åter­vän­da till Kur­dis­tan, där han bor nu. Men han har in­te gett upp hop­pet om att en dag få flyt­ta hem till sin stad Mo­sul igen.

SER UT ÖVER FOL­KET. Är­ke­bis­ko­pen ta­lar på Oasmö­tet i Sp­ar­banks­hal­len.

Bild: ELSA HENRIKSDOTTER

Bild: ELSA HENRIKSDOTTER

VIKTIG SYM­BOL. Kräklan som är­ke­bis­ko­pens käpp kal­las är en sym­bo­lisk her­de­käpp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.