Re­kord för in­sam­ling­en un­der SBD

Hallands Nyheter - - Varberg - Agnes.kagstrom@hn.se

Mu­si­ker­na i Stre­et Bour­bon Band spe­la­de i to­talt åt­ta tim­mar un­der ons­da­gens event Stre­et Bour­bon Day. Och det blev nytt re­kord när näs­tan 200 000 kro­nor sam­la­des in till Al­mers Hus.

So­ci­e­tén fyll­des med folk på läng­den och bred­den när Stre­et Bour­bon Band in­tog sce­nen ti­di­ga­re i vec­kan.

DET ÅR­LI­GA EVENTET Stre­et Bour­bon Day, där ban­det sam­lar in peng­ar till Al­mers Hus, slog re­kord – igen. Sum­man som skänk­tes un­der da­gen blev när­ma­re be­stämt 197 472 kro­nor.

”Det är helt otro­ligt, man blir näs­tan för­blin­dad av be­lop­pet”

KLAS LÖFGREN

– Det är helt otro­ligt, man blir näs­tan för­blin­dad av be­lop­pet, sä­ger Klas Löfgren, trum­mis i ban­det.

Sen star­ten för 16 år se­dan har det bli­vit en tra­di­tion att slå re­kor­det var­je år. Årets sum­ma är en ök­ning med 40 000 kro­nor jäm­fört med för­ra året. Drygt 50 000 kro­nor sam­la­des in via swish.

MEN EN­LIGT BAN­DET är det främst ett till­fäl­le att sam­las och sam­ti­digt kun­na bi­dra.

– Vi ha­de en fan­tas­tiskt ro­lig dag och kan vi gö­ra li­te nyt­ta ock­så så är det en ext­ra kryd­da. Al­la gi­va­re ska ha stort tack, sä­ger Klas Löfgren.

AGNES KÅGSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.