Glo­ba­la frå­gor tas upp i Ves­sige­bro

UNGDOMSMÖTE: KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA ÖPP­NAR DÖR­RAR­NA VIL­KEN FRÅ­GA EN­GA­GE­RAR DIG MEST?

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LUDVIG KÖHLER ludvig.kohler@hn.se

Un­der någ­ra vec­kor sam­las runt 70 ung­do­mar från he­la värl­den för att gö­ra fil­mer och dis­ku­te­ra glo­ba­la frå­gor på Katrinebergs folkhögskola.

Någ­ra av del­ta­gar­na på kon­fe­ren­sen är från Ne­pal, and­ra från Ser­bi­en, USA, Ja­pan och Pa­kis­tan. I år är ext­ra många svens­kar med. För förs­ta gång­en hål­ler den ic­ke­stat­li­ga or­ga­ni­sa­tio­nen In­ter­na­tio­nal Youth Me­dia Sum­mit (IYMS) en in­ter­na­tio­nell träff i Sve­ri­ge.

TE­MAT FÖR I år är ”Ung me­dia i den vir­tu­el­la verk­lig­he­tens tid” och det blir som van­ligt film­pro­duk­tion och dis­kus­sio­ner om vik­ti­ga frå­gor som be­rör de fles­ta av jor­dens med­bor­ga­re.

BEATRICE DEHKORDI FRÅN Kungs­bac­ka har va­rit med se­dan det förs­ta läg­ret 2006, och stu­de­rar idag till film­pro­du­cent med do­ku­men­tär­films in­rikt­ning. Hon ha rä­ven gått på Katrinebergs folk­hög­sko­las film­lin­je.

– Det var gi­vet att läg­ret skul­le bli här, i Hal­lands film­vag­ga, sä­ger hon.

För Beatrice Dehkordi har läg­ret va­rit en ögo­n­öpp­na­re bå­de in i fil­man­det och till att få en stör­re för­stå­el­se för glo­ba­la frå­gor. Hon sä­ger att syf­tet är att pra­ta om frå­gor som be­rör al­la över he­la värl­den, och hur man kan på­ver­ka via film och me­dia.

– Det har gjort mig mer öp­pen och bätt­re på att lyss­na in folk. Jag

har bli­vit otro­ligt myc­ket mer öd­mjuk och ly­hörd.

Hu­vud­spon­sor för årets lä­ger är Re­gi­on Hal­land, men del­ta­gar­na har själ­va fi­nan­si­e­rat re­san till läg­ret pri­vat el­ler via nå­gon spon­sor på hem­ma­plan. Un­der läg­ret pro­du­ce­ras sju kor­ta­re fil­mer i sju vik­ti­ga äm­nen: dis­kri­mi­ne­ring, kvin­nors rät­tig­he­ter, mil­jö, häl­sa, ra­sism, ung­doms­frå­gor och våld. De ska va­ra på­hit­ta­de med eg­na ma­nus men be­rö­ra och grun­da sig på nog­grann re­se­arch och starkt en­ga­ge­mang. Till sin hjälp får man an­li­ta lo­ka­la för­må­gor som skå­de­spe­la­re.

Det blir film­ma­nus­skriv­ning och prak­tis­ka kur­ser i fil­man­de, men ock­så gäst­fö­re­läs­ning­ar med kän­da ta­la­re. Hu­vud­ta­la­re i år är den si­er­ra­le­o­nis­ke fö­re det­ta barn­sol­da­ten Mo­ha­med Si­di­bay, som nu­me­ra ar­be­tar som ung­dom­sam­bas­sa­dör åt FN.

BIR­GIT­TA OLSSON ÄR sam­ord­na­re för läg­ret och har lik­som Beatrice Dehkordi va­rit med se­dan läg­ret grun­da­des i USA av lä­ra­ren Evelyn Seu­bert. Hon be­skri­ver läg­ret som en sam­ling för en in­ter­na­tio­nell fa­milj där det ska­pas ut­rym­me för al­la att mö­tas.

Var­för är det så vik­tigt att lå­ta ung­do­mar stå i cent­rum?

– Där­för att de mås­te va­ra del­ak­ti­ga i att for­mu­le­ra sin fram­tid, sä­ger Bir­git­ta Olsson.

FILMINSPELNING PÅ­GÅR. Omo­bo­so­la Ji­moh från USA, Pra­trick Pan­del från Ne­pal, Jasper Ne­u­pa­ne från Kat­man­du, Es­ma Kimberly Va­ne­gas från USA och Ba­bar Ali från Pa­kis­tan del­tar i film­läg­ret.

Bild: AN­NA OSCARSON

Mu­ra­de från Af­gha­nis­tan/sve­ri­ge, Jo­ma­na Ma­di­eh från Pa­les­ti­na, Gre­gor Ci­choc­ki från Ös­ter­ri­ke, Ma­ram Sa­lim från Pa­les­ti­na,

Bild: AN­NA OSCARSON

NYTT FÖR­SÖK. Ba­bar Ali är in­te nöjd med ljud­ni­vån så det får bli en ny tag­ning.

Bild: AN­NA OSCARSON

TAG­NING. Un­der film­in­spel­ning­ar­na får del­ta­gar­na oli­ka upp­gif­ter. Här skö­ter Jo­ma­na Ma­di­eh klap­pan.

Bild: AN­NA OSCARSON

RUTINERAD. Beatrice Dehkordi har va­rit med se­dan star­ten 2006.

– Mil­jön. Det är ett världs­om­spän­nan­de äm­ne som be­rör al­la. Just nu har värl­dens le­da­re ing­et fo­kus på frå­gan. Det mås­te bli en änd­ring på det

Jasper Ne­u­pa­ne, Ne­pal: Ut­bild­ning. – Jag vill job­ba med att för­bätt­ra ut­bild­nings­sy­ste­met i mitt hem­land. Jag vill pra­ta om var­för ut­bild­ning är så vik­tigt för de ru­ra­la län­der­na. I-län­der be­hö­ver in­ve­ste­ra mer i ulän­ders ut­bild­ning. U-län­der mås­te sat­sa mer på ut­bild­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.