”Säkerheten även­ty­ras”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

>50 >50

En­ligt Pe­ter Hul­tqvist kom­mer Sve­ri­ge att be­fin­na sig i ett spe­ci­ellt sä­ker­hets­po­li­tiskt lä­ge un­der öv­ning­ar­na.

–Det är klart att det är vik­tigt att det finns en för­svars­mi­nis­ter i sam­man­hang­et och det är klart att en ny för­svars­mi­nis­ter all­tid har en in­kör­ning­sträc­ka. Men jag vill in­te dis­ku­te­ra det här ut­i­från min per­son. Där­e­mot är det bra med kon­ti­nu­i­tet och sta­bi­li­tet i sam­band med den här ty­pen av öv­nings­verk­sam­het, sä­ger han. David Pe­ter­son/tt

Pe­ter Hul­tqvist

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.