FILM:

ROLF LASS­GÅRD EN­DA SVENS­KEN

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Det blir Rolf Lass­gård som en­sam får räd­da Sve­ri­ges ära vid årets filmfes­ti­val i Venedig. Han har en av rol­ler­na i den ame­ri­kans­ka öpp­nings­fil­men ”Down­si­zing” – där han spe­lar norsk.

– Jag har in­te sett den fär­di­ga fil­men än­nu, så jag vet in­te hur myc­ket det är kvar av mig i den för att för­sva­ra de svens­ka fär­ger­na, sä­ger Lass­gård.

Sve­ri­ge har un­der fle­ra år haft fram­gångs­ri­ka fil­mer med i Venedig.

För någ­ra år se­dan vann Roy An­ders­sons ”En du­va satt på en gren och fun­de­ra­de på till­va­ron” hu­vud­pri­set Guld­le­jo­net, i fjol bör­ja­de ”Sa­me­blod” och ”I cal­led him Mor­gan” si­na in­ter­na­tio­nel­la fram­gång­ar där.

”Det som är spe­ci­ellt kul är att ”Down­si­zing” lig­ger så klock­rent rätt i ti­den med te­ma­ti­ken om över­be­folk­ning och åt­gär­der mot det.”

ROLF LASS­GÅRD

I ÅR FINNS dock in­te en en­da svensk film med i nå­gon av sek­tio­ner­na, trots att det har spe­ku­le­rats om bland an­nat Gabri­e­la Pichlers än­nu odöp­ta film, lik­som Li­sa Langset­hs ”Eup­ho­ria”. Huruvi­da fes­ti­va­lens re­pre­sen­tan­ter har sett dem är okänt.

Rolf Lass­gård hin­ner själv in­te del­ta på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.