Fak­ta:

Filmfes­ti­va­len i Venedig

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUN­NAR REHLIN/TT

* Årets filmfes­ti­val i Venedig blir den 74:e i ord­ning­en och på­går mel­lan den 30 au­gusti och 9 sep­tem­ber. * Ju­ryn leds av den fyr­fal­digt Oscarsno­mi­ne­ra­de skå­de­spe­la­ren An­net­te Be­ning, som i år tar över job­bet från re­gis­sö­ren Sam Men­des. Be­ning blir den förs­ta kvinn­li­ga ju­ry­ord­fö­ran­den på el­va år. * Fler stjärnspäc­ka­de fil­mer på fes­ti­va­len: Et­han Haw­ke och Aman­da Seyfri­ed i Paul Sch­ra­ders ”First re­for­med”, Fran­ces Mc­dor­mand, Pe­ter Din­klage och Woody Har­rel­son i ”Th­ree bill­boards out­si­de Eb­bing, Mis­sou­ri”, Ju­di Dench i Step­hen Fre­ars ”Victo­ria and Ab­dul”, Michael Shan­non och Sal­ly Hawkins i Guil­ler­mo del To­ros ”The shape of wa­ter”, Sam Neill och Bry­an Brown i ”Sweet country”, Si­en­na Mil­ler i ”The pri­va­te li­fe of a mo­dern wo­man”, Tri­ne Dyr­holm i ”Ni­co”, Kirsten Dunst och Pi­lou As­baek i ”Woods­hock”.

– Nej, vi bör­jar med tv-se­ri­en ”Jä­gar­na” om någ­ra vec­kor och hål­ler på till mit­ten av ok­to­ber, sä­ger han.

”Down­si­zing”, som är re­gis­se­rad av Alex­an­der Pay­ne, öpp­nar fes­ti­va­len och Pay­ne får säll­skap på rö­da

mat­tan av hu­vud­rolls­in­ne­ha­var­na Matt Da­mon och Kris­ten Wi­ig.

– DET SOM är spe­ci­ellt kul är att ”Down­si­zing” lig­ger så klock­rent rätt i ti­den med te­ma­ti­ken om över­be­folk­ning och åt­gär­der mot det. Och den är ock­så myc­ket ro­lig. En väl­digt bra film, tyc­ker jag, sä­ger Rolf Lass­gård.

Det blir även i öv­rigt en myc­ket stjärnspäc­kad fes­ti­val. Jen­ni­fer Law­rence har hu­vud­rol­len i Dar­ren Aro­nof­skys ”Mot­her”, Matt Da­mon (igen) syns i Ge­or­ge Cloo­neys ”Su­bur­bi­con”, He­len Mir­ren och Do­nald Sut­her­land har hu­vud­rol­ler­na i ”The lei­su­re se­ek­er”, för att näm­na någ­ra.

I täv­ling­en vi­sas ock­så Ai Weiweis film ”Hu­man flow” och Fre­de­ric Wi­se­mans ”Ex li­bris”.

Dess­utom kom­mer Ro­bert Red­ford och Ja­ne Fon­da till Venedig för att ta emot he­ders­pri­ser och vi­sa fil­men ”Our souls at night”.

Fes­ti­va­len bör­jar den 30 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.