Suc­cé för Dicks cow­boy­byg­ge

Hallands Nyheter - - TV Guide - Sa­ra Lo­din

Halv­vägs ige­nom har ”Cow­boy­kå­ken” gjort suc­cé och hus­byg­ga­ren Dick Be­warp möts av gla­da till­rop. Det är ett av de mest po­pu­lä­ra pro­gram­men på SVT Play och se­dan star­ten har tu­sen­tals gil­lat pro­gram­mets Fa­ce­book­si­da. Sam­ti­digt ström­mar kom­men­ta­rer­na in.

– Jag får lovord och kom­pli­mang­er, det är helt sans­löst – jag ald­rig va­rit med om ma­ken. Jag tror att det märks att jag har lagt ner myc­ket själ i bå­de kå­ken och pro­gram­met, sä­ger Dick Be­warp.

Han ha­de ald­rig ti­di­ga­re byggt nå­got när han be­slu­ta­de sig för att byg­ga hu­set. Han läm­na­de li­vet i Mal­mö och flyt­ta­de till jämt­länds­ka byn Stu­gun. Som re­klam­fil­ma­re blev det na­tur­ligt att do­ku­men­te­ra pro­ces­sen.

– Sve­ri­ge är stör­re än Stockholm, Gö­te­borg och Mal­mö. Det finns and­ra gre­jer som ger livs­kva­li­tet.

Foto: Ra­di­kal Film

Un­der tre år snick­ra­de Dick Be­warp på sitt tim­mer­hus vid Mård­sjön i jämt­länds­ka Stu­gun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.