Kvin­na åta­las för stöl­der hos städ­kun­der

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Stolt Var­ber­ga­re

En kvin­na som stä­dat hem­ma hos folk i Halm­stad miss­tänks ha stop­pat på sig smyc­ken och and­ra vär­desa­ker för över 600000 kro­nor.

VARBERG. Har se­dan Heijls­ka vil­lan av­täck­tes för ett tag se­dan und­rat när kom­men­ta­rer­na till re­no­ve­ring­en ska kom­ma. Var är kom­men­ta­rer­na från t.ex. män­ni­skor som kall­la­de det ”hel­gerån”? Var är kom­men­ta­rer­na från Kul­turmil­jö Hal­land? Vad är kom­men­ta­rer­na från be­fatt­nings­ha­va­re i kom­mu­nen som sagt bå­de det ena och det and­ra?

MIN KOM­MEN­TAR ÄR i al­la fall att hu­set ser fan­tas­tiskt ut. Pre­cis som in­nan re­no­ve­ring­en fast med den sto­ra skill­na­den att det nu kan stå i 100 år till och in­te kanske be­hö­va ri­vas om ett 10-tal år för att det är full­stän­digt gen­om­rut­tet.

Tack fa­mil­jen Jöns­son för att ni vill spen­de­ra peng­ar på att be­va­ra hu­set istäl­let för att vän­ta någ­ra år, ri­va det och byg­ga ett hus på 4-5 vå­ning­ar som de fles­ta and­ra ha­de gjort här i stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.