Den ut­sat­te fö­re­ta­ga­ren

Hallands Nyheter - - Ledare - HAN­NA BJÖRKLUND Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

Ibå­de ut­red­ning­ar och av­tals­rö­rel­ser at­tac­ke­ras fö­re­ta­ga­re och pe­kas ut som mak­te­lit, myc­ket vi­sar att verk­lig­he­ten är be­tyd­ligt mer ny­an­se­rad. I den värld där 1900–ta­lets sto­ra po­li­tis­ka kon­flik­ter ut­spe­la­de sig fanns det en tyd­lig upp­del­ning mel­lan den pri­vi­le­gi­e­ra­de fö­re­ta­ga­ren, och den ut­sat­ta an­ställ­da ar­be­ta­ren. Det är en världs­bild som lig­ger till grund för sto­ra de­lar av den po­li­tis­ka väns­terns ide­o­lo­gi och för fack­rö­rel­sen. Den som äg­de fö­re­tag var hen med mak­ten och peng­ar­na, ar­be­tar­na som var an­ställ­da be­höv­de or­ga­ni­se­ra sig för att skyd­da sig och si­na rät­tig­he­ter. Sam­häl­let be­höv­de kon­trol­le­ra fö­re­ta­ga­ren, med våldsmo­no­po­lets hjälp tvinga till sig de­lar av över­skot­tet i form av skatt, för att jäm­na ut makt­för­hål­lan­de­na.

Hur väl stäm­mer egent­li­gen den här bil­den över­ens med verk­lig­he­ten idag? När vi lever i en ny värld med tjäns­te­sam­häl­le, di­ver­si­fi­e­ring och glo­ba­li­se­ring­ens och di­gi­ta­li­se­ring­ens splitt­ra­de ar­bets­liv. Da­gens fö­re­ta­ga­re sva­rar då­ligt mot bil­den av en fab­ri­kör i hög hatt.

DET KAN VA­RA sär­skilt re­le­vant när vi har fle­ra på­gåen­de po­li­tis­ka kon­flik­ter som al­la del­vis får sin livs­luft från den här kli­ché­bil­den. Av­tals­rö­rel­sen, där fac­ket opi­ni­ons­bil­dar hårt för allt hög­re lö­ne­an­de­lar, ef­tersom fö­re­ta­gen all­tid har råd, och i den pre­cis av­slu­ta­de Ree­pa­lu­ut­red­ning­en. Där fö­re­tag in­om väl­färds­sek­torn stän­digt miss­tänk­lig­görs, där ton­lä­get är högt och all in­no­va­tion och ent­re­pre­nör­skap fram­ställs som ”vinst­jakt” och ut­nytt­jan­de. Även nya 3:12 skat­ten lever i hög grad på den­na bild.

Tan­kes­med­jan Timb­ro släpp­te i vå­ras en rap­port om fö­re­ta­gar­nas vill­kor. Att va­ra fö­re­ta­ga­re idag kan in­ne­bä­ra att va­ra de­lä­ga­re i ett AB som an­stäl­ler and­ra och går bra, det kan va­ra ett en­mans­fö­re­tag, som en hant­ver­ka­re el­ler en kon­sult. Men det kan ock­så hand­la om en per­son som blir fö­re­ta­ga­re av nöd­vän­dig­het, för att hen har svårt att få en an­ställ­ning. Som får job­ba fri­lans och har tuf­fa vil­lor.

FÖRETAGANDE FINNS I fle­ra for­mer och skep­na­der, och många av des­sa in­ne­bär myc­ket ar­bets­tid och blyg­sam­ma er­sätt­ning­ar. 16 pro­cent av fö­re­ta­ga­re ha­de en­ligt rap­por­ten en dis­po­ni­bel in­komst läg­re än 60 pro­cent av me­di­an­hus­hål­let. Det sam­ma gäl­ler 6 pro­cent av ar­be­tar­na. Och man job­bar hårt, av en 40 tim­mars ar­bets­vec­ka ar­be­tar an­ställ­da i snitt 30,7 tim­mar in­räk­nat del­tid, se­mes­ter och sjuk­le­dig­het. Den ge­nom­snitt­li­ga fö­re­ta­ga­ren job­bar i ge­nom­snitt 38,3 tim­mar. I Da­gens In­du­stri i vec­kan kun­de man även lä­sa om en un­der­sök­ning från Fö­re­ta­gar­na att en­bart runt 20 pro­cent av egen­fö­re­ta­ga­re har ta­git ut en lång se­mes­ter un­der som­ma­ren ef­tersom de in­te har råd att va­ra bor­ta för länge.

Med det­ta i åtan­ke är det kanske re­le­vant att tyd­li­ga­re ifrå­ga­sät­ta väns­terns bild av fö­re­ta­ga­re som gi­ri­ga och pri­vi­le­gi­e­ra­de, många job­bar långa tim­mar, får ut li­te lön och kan säl­lan ta se­mes­ter. Att då fort­sät­ta ar­gu­men­te­ra för hår­da­re reg­ler, hög­re skat­ter och stör­re oba­lans vad gäl­ler fack­li­ga strids­åt­gär­der blir skevt. Det re­ge­ring­en gör när man läg­ger fram des­sa fi­ent­li­ga för­slag är med and­ra ord att ge sig på en grupp som är allt an­nat än en­bart stark och för­för­de­lad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.