Vad hän­der ef­ter dö­den?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Jag vill na­tur­ligt­vis in­te ver­ka kon­spi­ra­to­risk och und­ra var­i­från Wi­ki­pe­dia får si­na peng­ar, men li­te be­svi­ken blir jag i al­la fall.

UNIVERSUM. HN torg­för sig med ”jor­den runt och tvärs över ga­tan”. Det är bra. Kanske HN även vå­gar ta sig ett språng ut i universum? I så fall vill jag få föl­jan­de sagt i HN. J.S. Bell. Han var en skotsk fy­si­ker, som på 1980-ta­let ar­be­ta­de på Cern-an­lägg­ning­en i Schweiz.

HAN VAR PAPPA till ett te­o­rem (en ma­te­ma­tiskt fram­ställd te­o­ri, tror jag det be­ty­der) som sa­de att om man från en atom skic­kar ut två elektro­ner åt rakt mot­satt håll, och man plöts­ligt via en elektron­mag­net änd­rar rikt­ning på den ena elektro­nen, så änd­rar den and­ra elektro­nen ock­så i sam­ma ögon­blick rikt­ning.

Det­ta te­o­rem prö­va­des ex­pe­ri­men­tellt i slu­tet av 1980-ta­let i Cern. Ex­pe­ri­men­tet vi­sa­de att det för­höll sig pre­cis så som te­o­re­met häv­da­de.

DET­TA RESULTAT HAR fort­fa­ran­de än i dag många fy­si­ker svårt att ac­cep­te­ra. Så även da­tor­värl­dens ”upp­slags­bok” Wi­ki­pe­dia. De har näm­li­gen en ar­ti­kel in­förd av Ma­ris­sa Gi­us­ti­na (tro­li­gen en fy­si­ker) som häv­dar att Bells te­o­rem in­te kan gäl­la, ef­tersom det in­te upp­fyl­ler fem av den tra­di­tio­nel­la fy­si­kens för­ut­sätt­ning­ar för ex­pe­ri­ment. En av des­sa för­ut­sätt­ning­ar är att ing­en fö­re­te­el­se får ha hög­re has­tig­het än lju­set. När jag i en re­di­ge­ring på Wi­ki­pe­dia pro­te­ste­ra­de mot det­ta blev min pro­test bort­ta­gen ef­ter två mi­nu­ter! Jag vill na­tur­ligt­vis in­te ver­ka kon­spi­ra­to­risk och und­ra var­i­från Wi­ki­pe­dia får si­na peng­ar, men li­te be­svi­ken blir jag i al­la fall. Bells te­o­rem har näm­li­gen be­ty­del­se för dis­kus­sio­nen om vad som hän­der ef­ter dö­den, vil­ket oer­hört många, i al­la fall äld­re, män­ni­skor är in­tres­se­ra­de av.

MAN KAN ALLT­SÅ dra ut be­ty­del­sen av te­o­re­met till att gäl­la föl­jan­de: al­la fö­re­te­el­ser i universum har ome­del­bar kon­takt med varand­ra, oav­sett av­stånd. För mig kan det gö­ra att jag för­står hur min dö­de vän kun­de ve­ta vad jag tänk­te i min bil på hem­väg från hans be­grav­ning. Om det­ta kan jag be­rät­ta i en an­nan insändare.

Kurt Olofs­son

Bild: APRIL CAARP

EXISTENTIALISM. In­sän­da­ren pre­sen­te­rar med J.S. Bells te­o­rem ett al­ter­na­tivt sätt att se på universum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.