Där­för är Get­teröns flyg­plats vik­tig

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Flyg­spa­kat själv

på ”Inskränk Var­bergs flyg­plats” (26/7).

GETTERÖN. Hej ”Trött me­del­ål­ders bo­en­de!” Det var med in­tres­se jag läs­te di­na glö­dan­de ra­der om Get­teröns flyg­fält. Jag har ti­di­ga­re flu­git flyg­plan likt de du om­näm­ner men se­dan de­cen­ni­er bak­åt läm­nat spa­kar­na bakom mig.

SYNPUNKTER SOM DI­NA är jag där­för med­ve­ten om att de åter­kom­mit ge­nom åren.

Get­teröns flyg­fält bygg­des av stat­li­ga Luft­farts­ver­ket un­der mit­ten av 1930-ta­let som en re­ser­voch nöd­land­nings­flyg­plats, av­sett främst för post­fly­get. Med ti­den tog kom­mu­nen över ägar­an­sva­ret och an­vänds bå­de av flyg­klub­ben och av and­ra ak­tö­rer.

Pa­ra­dox­alt nog blev ock­så flyg­fäl­tet en god ga­rant för bildan­det av Get­teröns na­tur- och få­gel­re­ser­vat, nå­got som fram­går om man på all­var för­dju­par sig i frå­gan och har grund­kon­tak­ter­na med dem som ini­ti­e­ra­de he­la pro­ces­sen för många de­cen­ni­er se­dan. Om man sö­ker på or­det ”Ga­sol­ka­non F7” på nä­tet kan man bör­ja med den­na tråd.

OCH VAR­JE DAG har jag des­sa ma­ski­ner su­san­de, nä­ra, över mitt hu­vud. Då blir jag be­tyd­ligt mer störd av and­ra fe­no­men. Dess­utom bru­kar jag vid till­fäl­le fa­ra ut­ri­kes, även med flyg, och i be­tyd­ligt stör­re och bull­ri­ga­re flyg­plan. Även des­sa flyg­plat­ser har gran­nar – of­ta räk­na­de i ti­o­tu­sen­tal.

ATT GE OCH att ta. Självin­sikt – hur på­ver­kar jag med mitt liv och lev­nads­va­nor and­ra?

Tar än­då di­na ra­der på all­var och kan ana or­sa­ken till vad som kan ha ökat stör­ning­ar­na. Kanske väder och do­mi­ne­ran­de vind­rikt­ning­ar kan ha spe­lat in un­der se­na­re tid? Sak­kun­ni­gas an­svar är att bå­de be­sva­ra och, vid be­hov, åt­gär­da.

Men vik­ti­gast av allt: Tek­nik­ut­veck­ling­en in­om fly­get går med storm­steg till det bätt­re. Tänk om vi fick en ut­ställ­ning till stan som i lyf­te fram vad som här kom­mer, och som ock­så på­vi­sar sam­ban­det mel­lan ma­ten på vårt bord, da­torn som vi skri­ver på, bi­len som vi åker med, lä­ka­ren som kan ge pa­ti­en­ten rätt me­di­cin i tid…

Nu­me­ra är allt det­ta di­rekt, el­ler in­di­rekt, helt be­ro­en­de av ett fun­ge­ran­de flyg. Det ska vi al­la ha i min­net.

Bild: KENT HALLGREN

ÅSIKTSLADDAT. Tek­nik­ut­veck­ling­en in­om fly­get går med storm­steg mot det bätt­re, skri­ver in­sän­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.