Brotts­ling­ar i Hal­land är skyl­di­ga mil­jo­ner

Hallands Nyheter - - Nyheter - EL­SA HENRIKSDOTTER el­sa.henriksdotter@hn.se

Var­je gång en dömd brotts­ling in­te be­ta­lar Brottsof­fer­fon­den väx­er sig skul­den stör­re. I Hal­lands län är den snart up­pe i två mil­jo­ner kro­nor. Peng­ar som skul­le gått till stöd för brottsoff­ren.

– Det är för­bas­kat att de in­te be­ta­lar, sä­ger Elisabeth Wahlsten som är kas­sör på Brottsof­fer­jou­ren Söd­ra Hal­land.

När en dom fal­ler där fäng­el­se finns med i straff­ska­lan ska en av­gift på 800 kro­nor be­ta­las till Brottsof­fer­fon­den. För­ra året fick Brottsof­fer­fon­den in 35 mil­jo­ner kro­nor men egent­li­gen skul­le sum­man lig­ga på 41 mil­jo­ner.

– Med­len kan gå till ide­el­la brottsof­fer­in­rik­ta­de pro­jekt men de går ald­rig di­rekt till brottsoff­ren, sä­ger Ma­ria Kö­nigs­son, hand­läg­ga­re på Brottsof­fer­fon­den.

TAN­KEN ÄR ATT brottsof­fer­fon­den ska fun­ge­ra som ett in­di­rekt hjälp­me­del och stöt­ta or­ga­ni­sa­tio­ner som till ex­em­pel brottsof­fer­jou­rer. I Hal­lands län be­ta­la­des 186 000 kro­nor från fon­den ut till ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner un­der 2016. Brottsof­fer­jou­ren Söd­ra Hal­land fick 75 000 kro­nor.

– Bi­dra­get är livsvik­tigt för oss. Det går till te­le­fo­ner, da­to­rer och hy­ra. Sen har vi även en ad­mi­nist­ra­tör som är halv­tids­av­lö­nad. Vi mås­te ha ad­mi­nist­ra­tion för att kun­na or­ga­ni­se­ra oss, sä­ger Elisabeth Wahlsten.

Även bi­drag till ut­bild­ning för de fri­vil­li­ga stöd­per­so­ner­na, som ar­be­tar på jou­rer­na, kan fi­nan­sie­ras av fon­den. Or­ga­ni­sa­tio­ner­na sö­ker själ­va stöd och se­dan dis­po­ne­rar fon­den ut sin bud­get bland al­la or­ga­ni­sa­tio­ner i lan­det.

– 75 pro­cent av peng­ar­na i fon­den är nyc­kel­märk­ta för ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner. Res­ten ska gå till forsk­ning kring brottsof­fer, sä­ger Ma­ria Kö­nigs­son

I ÅR RÄK­NAR Brottsof­fer­fon­den med en bud­get på drygt 38 till 40 mil­jo­ner. Men ef­tersom av­gif­ten höj­des 2015 från 500 till 800 kro­nor är det svårt att ve­ta ex­akt hur stor bud­ge­ten blir. Un­der 2017 har dom­stols­bö­ter på över 600 000 kro­nor dömts ut i Hal­land.

Det är i förs­ta hand po­li­sen som ska dri­va in bö­ter­na till Brottsof­fer­fon­den. De skic­kar ut ett in­be­tal­nings­kort

som den döm­de har en må­nad på sig att be­ta­la in ef­ter att do­men trätt i kraft. När må­na­den har gått får per­so­nen en på­min­nel­se och se­dan yt­ter­li­ga­re två vec­kor på sig att be­ta­la skul­den. Om den än­då in­te be­ta­las in går ären­det vi­da­re till kro­no­fog­den. Där hän­der det of­ta att per­so­nen re­dan har fle­ra skul­der lig­gan­des. Och ef­tersom ing­en skuld pri­o­ri­te­ras över den and­ra kan det ta tid att ut­mä­ta skul­den. Spe­ci­ellt om det in­te finns någ­ra till­gång­ar att mä­ta ut.

– Vi gör ing­en skill­nad på skul­der, al­la läggs på sam­ma ni­vå. Men det kan skil­ja sig i hur vi le­tar till­gång­ar. Till ex­em­pel när det hand­lar om grovt or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het. Då sam­ver­kar vi of­ta med and­ra myn­dig­he­ter som till ex­em­pel Po­li­sen och Tull­ver­ket, sä­ger Dan Eriks­son kom­mu­ni­ka­tions­stra­teg på kro­no­fog­den.

I SITT AR­BE­TE un­der­sö­ker kro­no­fog­den oli­ka re­gis­ter och bank­kon­ton för att hit­ta till­gång­ar. Dess­utom ar­be­tar de med att för­sö­ka hit­ta nya sätt att le­ta till­gång­ar. Då kan sam­ar­be­tet med and­ra myn­dig­he­ter kom­ma väl till pass.

– Ett ex­em­pel på det kan va­ra när po­li­sen har en tra­fik­kon­troll. Då kan vi va­ra där för att se om per­so­ner­na som stan­nas av po­li­sen har skul­der hos oss. Om så är fal­let så kan vi på plats till ex­em­pel ut­mä­ta for­do­net el­ler vär­desa­ker som per­so­nen har med sig, sä­ger Dan Eriks­son.

SKUL­DEN TILL BROTTSOF­FER­FON­DEN pre­skri­be­ras först ef­ter tio år så det kan ta lång tid in­nan peng­ar­na kom­mer in. På Brottsof­fer­fon­den ha­de man gär­na sett att det gick snab­ba­re.

– Ha­de vi haft en stör­re bud­get ha­de vi kun­nat fi­nan­si­e­ra fler och stör­re pro­jekt. Det ha­de kun­nat hjäl­pa många brottsof­fer, sä­ger Ma­ria Kö­nigs­son.

Bild: JO­HAN PERSSON

UPPRÖRD. Elisabeth Wahlsten vid Brottsof­fer­jou­ren Söd­ra Hal­land är upprörd. ”Bi­dra­get är livsvik­tigt för oss. Det går till te­le­fo­ner, da­to­rer och hy­ra.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.