Sjuk­skö­ters­kor ut­bil­das med lön

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERSSON 010-471 51 84 yp@hn.se

Från och med näs­ta år får Re­gi­on Hal­lands sjuk­skö­ters­kor vi­da­re­ut­bil­da sig till spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­kor med bi­be­hål­len lön. Det ställs in­te hel­ler nå­got krav på att de där­ef­ter stan­nar kvar in­om re­gi­o­nen.

– Vi tror vi kom­mit fram till en at­trak­tiv mo­dell och hop­pas på ett stort in­tres­se. Be­ho­vet av spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­kor är stort och det här är ett sätt att ta an­svar för en lång­sik­tig kom­pe­tens­för­sörj­ning av häl­so- och sjuk­vår­den, sä­ger per­so­nal­di­rek­tör Cristi­ne Karls­son.

Mo­del­len har ar­be­tats fram i sam­ar­be­te med Vård­för­bun­det i Hal­land och ord­fö­ran­de Camilla Tell­ström är ock­så väl­digt nöjd.

– Det är pre­cis det här vi ve­lat ha och vi ser ba­ra vins­ter. Änt­li­gen hän­der det nå­got po­si­tivt för vå­ra med­lem­mar, sä­ger hon.

ÄVEN TI­DI­GA­RE HAR det fun­nits viss möj­lig­het för re­gi­o­nens all­män­sjuk­skö­ters­kor att vi­da­re­ut­bil­da sig med er­sätt­ning. Det har dock ba­ra gällt an­ställ­da på Hal­lands sjuk­hus och in­om psy­ki­a­trin och er­sätt­nings­mo­del­ler­na har sett oli­ka ut. Sjuk­hu­sens sjuk­skö­ters­kor har fått ett stu­die­bi­drag på 15 000 kro­nor i må­na­den, me­dan psy­ki­a­trins fått le­digt med lön un­der fö­re­läs­nings­da­gar.

– Nu får vi en re­gi­onge­men­sam mo­dell, där vi kan pri­o­ri­te­ra ut­i­från från he­la re­gi­o­nens lång­sik­ti­ga be­hov, sä­ger Cristi­ne Karls­son.

De sjuk­skö­ters­kor som be­vil­jas en så kal­lad ut­bild­nings­tjänst får be­hål­la he­la sin grund­lön un­der ut­bild­nings­ti­den. Ar­bets­gi­va­ren står även för kost­na­den för lit­te­ra­tur.

Till skill­nad från ti­di­ga­re finns hel­ler ing­et krav på att stan­na kvar hos re­gi­o­nen i minst tre år ef­ter ut­bild­ning­en.

– För oss var det vik­tigt att få bort slav­kon­trak­ten. Även de som in­gått så­da­na av­tal går nu över till den nya mo­del­len, sä­ger Camilla Tell­ström.

Sats­ning­en kom­mer in­led­nings­vis att fi­nan­sie­ras med stat­li­ga peng­ar ur den så kal­la­de pro­fes­sions­mil­jar­den.

– De peng­ar­na finns un­der 2017 och 2018 och räc­ker till 22 hel­tids­stu­de­ran­de, men vi ser det här som en lång­sik­tig sats­ning, sä­ger Cristi­ne Karls­son.

Bild: STINA OLS­SON

HOP­PAS PÅ IN­TRES­SE. Cristi­ne Karls­son, per­so­nal­di­rek­tör på Re­gi­on Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.