Fak­ta:

Kvar­ka

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Kvar­ka är en sjuk­dom som sprids av bak­te­ri­er och som vi­sar sig på häs­tar med fe­ber, näs­flö­de och svull­na lymf­knu­tor. Häs­tar­na kan ock­så få svårt att an­das. Vis­sa häs­tar kan få lind­ri­ga­re symp­tom, and­ra svå­ra­re; den kan in­ne­bä­ra ett li­dan­de för dju­ren men är i re­gel in­te död­lig. * Sjuk­do­men är an­mäl­nings­plik­tig, drab­ba­de häs­tar mås­te hål­las iso­le­ra­de och det ställs krav på tvätt och hy­gi­en för den som han­te­rar den sju­ka häs­ten. * I Sve­ri­ge hand­lar det i snitt 50 ut­brott var­je år; till ett ut­brott – el­ler fall – kan of­ta räk­nas fle­ra häs­tar i ett och sam­ma stall.

En an­nan fak­tor är in­ku­ba­tions­ti­den för kvar­ka.

– När man tar en ny häst till ett stall bör man hål­la den åt­skild från öv­ri­ga häs­tar i tre vec­kor. Det kan ta den ti­den in­nan sjuk­do­men vi­sar sig. Det är in­te all­tid häst­ä­gar­na vän­tar den ti­den, sä­ger Lin­da Rick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.