Lax­fis­ke som van­ligt trots svart­listad art

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DANIELLE DELBRO

Trots oro för puc­kel­lax fort­sät­ter lax­fis­ket i Ätran som van­ligt. Re­kor­det lig­ger på 113 cm, men nå­gon­stans i dju­pet lu­rar en 132 cm stor lax.

Lax­fis­ke­sä­song­en star­ta­de förs­ta april och hål­ler på än­da fram till sista sep­tem­ber. Än har sport­fis­ka­ren Jon Ols­son in­te fått nå­gon lax på kro­ken. 2010 var han den som drog upp den förs­ta lax­en för sä­song­en, men nu vän­tar han tål­mo­digt vid Ätran med spinn­fis­ke­spö­et i högsta hugg.

– Det är all­tid fint att ha en lax till jul. Har man ätit en Ätran­lax så ryn­kar man på nä­san åt den od­la­de lax­en. Men det är ingen­ting man tar för gi­vet att man får upp.

SOM HN TI­DI­GA­RE har be­rät­tat är puc­kel­lax­ens fram­fart i Ätran oviss. Den svart­lis­ta­de fis­ken är ur­sprung­li­gen en stil­la­havs­art som in­te ska rö­ra sig i svens­ka vat­ten. Läns­sty­rel­sen har be­kräf­tat att åt­minsto­ne två puc­kel­lax­ar synts till, och Jon Ols­son är oro­lig över ut­veck­ling­en.

– Jag såg en miss­tänkt fisk som hop­pad upp, det kun­de ha va­rit en puc­kel­lax. I så fall är det jät­tetrå­kigt att de har kom­mit hit. Man vill ju in­te att den ska be­blan­da sig med ätran­stam­men, sä­ger han.

Hit­tills har 66 lax­ar fis­kats upp ur Ätran vil­ket i prin­cip är li­ka många som för­ra sä­song­en vid den här ti­den på året, en­ligt An­ders Gel­ler­stam som är an­sva­rig för lax­fis­kestu­gan. Två av dem låg på över tio ki­lo, vil­ket räk­nas som sto­ra ätran­lax­ar.

– För­ra året fick man upp 119 styc­ken lax­ar, vi får se om det blir fler i år. 2014 öpp­na­de man upp for­sen och tog bort laxtrap­pan så jag skul­le sä­ga att det finns myc­ket fisk i Ätran nu, sä­ger han.

EN DEL AV lax­ar­na som fång­as läggs på gril­len, and­ra skic­kas till rök­ning och de som är un­der 45 cm släpps till­ba­ka i Ätran. Re­kor­det är en 113 cm lång lax på 17, 4 ki­lo från 1997, men An­ders Gel­ler­stam har fått syn på en rik­tig bad­da­re i un­der­vat­tenska­me­ran vid Her­ting­for­sen.

– En lax som mät­te 132 cm sim­ma­de för­bi för någ­ra vec­kor se­dan. De fles­ta av lax­ar­na i Ätran är mel­lan 50 och 70 cm, be­rät­tar han.

Bild: ALINE LESSNER

TÅLAMOD. Sport­fis­ka­ren Jon Ols­son vän­tar på att få napp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.