Lop­pis med­frön och regn­stänk

NOSTAL­GI: PO­PU­LÄRT FAMILJENÖJE I SOMMARTID

Hallands Nyheter - - Falkenberg - CAMILLA HENTSCHEL 010-471 50 10 camilla.hentschel@hn.se

Trots väd­ret blev Slö­inge lop­pis i hel­gen en suc­cé. – Ja, det var många fler som vil­le va­ra med än vad vi räk­nat med, sä­ger ar­ran­gör Ani­ta Johansson.

Drygt 20 per­so­ner ha­de an­mält att de vil­le del­ta med sa­ker till lop­pis­run­dan men fler blev det.

– Vi ha­de män­ni­skor som stod i par­ken och sål­de. Det var en fan­tas­tisk upp­slut­ning, be­rät­tar Ani­ta Johansson.

Hon tror att det kom­mer att bli en tra­di­tion att ord­na lop­pis i Slö­inge för in­tres­set ha­de spri­dit sig. Och ge­men­ska­pen bland lop­pis­för­säl­jar­na är stark.

– Det spe­lar ing­en roll vad man gör på den här lilla or­ten, män­ni­skor är med och hjäl­per till.

Det var egent­li­gen hen­nes man, Per Nygren, som var upp­ho­vet till lop­pi­sen. Han ha­de sam­lat sa­ker i en lå­da på vin­den un­der någ­ra år.

– Han har he­la ti­den sagt att det ska han ha till sin lop­pis. Vi tes­ta­de över Kristi him­mel­färds­hel­gen då kon­strun­dan på­gick men lop­pis och konst hör in­te ihop. Det fun­ka­de in­te, be­rät­tar Ani­ta Johansson.

I STÄL­LET BESTÄMDE sig Ani­ta till­sam­mans med Ma­lin Egen­vall och Ma­rie Ahnlund att an­ord­na ett se-

pa­rat ar­range­mang för lop­pis Se­dan rul­la­de det på.

– Det har gått bra. Jag sål­de ett par kud­dar som var mi­na egna som jag tänkt be­hål­la men det var en tjej som ab­so­lut vil­le ha dem så då fick det bli så, sä­ger Ma­lin Egen­vall.

ELLA HERTZ JENSEN, åt­ta år, från Fal­ken­berg tit­tar in hos Ma­lin Egen­vall för att se om hon ha­de barn­böc­ker el­ler fil­mer.

– Jag köp­te ett go­se­djur för tio kro­nor, be­rät­tar Ella som är på lop­pis­run­dan till­sam­mans med sin sys­ter Til­de och sin mam­ma He­le­ne Hertz.

– Det är en my­sig grej att åka på lop­pis till­sam­mans för att fyn­da. Vi hann med en go­fi­ka på Äp­pel­går­den ock­så.

På Äp­pel­går­dens kafé ha­de man lad­dat med ex­tra myc­ket bak­verk in­för eve­ne­mang­et. Bå­da där och vid Stenungs­ba­ge­ri­et blev det kö­bild­ning av kaf­fe­sug­na lop­pis­gäs­ter.

– Vi har nog sålt dub­belt så myc­ket som vi van­ligt­vis säl­jer en reg­ning dag, sä­ger Gun­vi Ols­son på Äp­pel­går­den.

HEM­MA HOS LAS­SE Lars­son har det ock­så va­rit många be­sö­ka­re. I träd­går­den där stock­ro­sor­na väx­er tätt i ra­bat­ter­na har han lad­dat upp med sa­ker, bå­de så­dant som han all­tid har som den samlare han är och an­nat som han be­stämt sig för att säl­ja på lop­pi­sen.

– Jag är helt för­vå­nad över hur många som är in­tres­se­ra­de av de gam­la Röstrand­skru­kor­na, sä­ger han.

FÖR­U­TOM DIVERSE PRY­LAR har han ock­så sålt stock­ros­frön.

– Det var ro­ligt att det var så många som vil­le kö­pa frön ock­så. Det ha­de jag in­te räk­nat med, sä­ger Las­se Lars­son som själv var över i ett av grann­hu­sen för att fyn­da.

– Jag hit­ta­de två dör­rar men jag tyck­te att de sål­des li­te för bil­ligt så jag la­de till li­te ex­tra, be­rät­tar han.

SAMLARE. Las­se Lars­son i Slö­inge är en samlare som har träd­går­den full av gam­la pry­lar. Un­der lop­pis­run­dan sål­de han av

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

en del sa­ker. Många var ock­så in­tres­se­ra­de av att kö­pa frön från hans fan­tas­tis­ka stock­rosträd­gård.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

FYNDARE. Fa­mil­jen Hertz Jensen res­te från Fal­ken­berg för att fyn­da lek­sa­ker och barn­böc­ker på lop­pi­sen i Slö­inge. De pas­sa­de ock­så på att ta en fi­ka på Äp­pel­går­den.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON

LOPPISFYND. Nå­got att lä­sa, lyss­na el­ler tit­ta på näs­ta gång det reg­nar?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.