Guld­trip­pel­vin­na­ren

Tre guld, ett sil­ver och två världs­re­kord. Sa­rah Sjö­ströms gyl­le­ne slut­punkt med Vm-guld på 50 me­ter fritt gjor­de hen­ne till VM:S bäs­ta sim­ma­re. El­ler...? – Ja, det tyc­ker jag, sa­de hon och strå­la­de av lyc­ka.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - GÖRAN SUNDBERG/TT

Ame­ri­kans­ka stjär­nor­na Ka­tie Le­decky och ge­nom­brotts­man­nen Cae­leb Dres­sel sam­la­de ihop fler guld (fem re­spek­ti­ve sex, varav tre in­di­vi­du­ellt) med lag­kap­per in­räk­na­de.

In­di­vi­du­ellt finns det dock ing­en som slår Sjö­ström.

Ka­tie Le­decky vann pre­cis som svens­kan tre guld och ett sil­ver.

– Men jag har ju två världs­re­kord ock­så, sa­de Sjö­ström med ett brett smajl. Det kan in­te ens Le­decky bräc­ka. Sa­rah Sjö­ström njöt i ful­la drag av sitt sjun­de Vm-guld i lång­ba­na i kar­riä­ren – och det förs­ta i fri­sim.

– Jag trod­de kanske in­te att mitt förs­ta fri­sims­guld skul­le kom­ma på 50 me­ter, men så blev det. Det är ex­tra kul ef­tersom det är fri­sim jag har sat­sat på i år, sa­de hon kort ef­ter gul­det när hon stan­na­de till hos de svens­ka jour­na­lis­ter­na i in­ter­vju­zo­nen.

DET BLEV ÅTTONDE gången gillt för Sjö­ström som på sju Vm-fi­na­ler på oli­ka fri­sims­di­stan­ser i kar­riä­ren ha­de tre sil­ver som bäst.

Det se­nas­te kom så sent som i fre­dags när hon tap­pa­de gul­det på 100 me­ter fritt de sista 15 me­ter­na.

SU­PER­SVENS­KAN SLOG TILL med yt­ter­li­ga­re en su­ve­rän tid i sön­da­gens fi­nal in­för cir­ka 15 000 åskå­da­re i ett fullspi­kat Du­na Are­na i Bud­a­pest. För and­ra gången på två da­gar gick hon un­der tys­kan Brit­ta Stef­fens gam­la su­per­dräkts­re­kord, men den här gången var hon med 23,69 två hund­ra­de­lar över sitt världs­re­kord från se­mi­fi­na­len i lör­dags.

Se­ger­mar­gi­na­len till ne­der­länds­ka ve­te­ra­nen Ra­no­mi Kro­mowidjo­jo, som slog per­son­ligt re­kord med två ti­on­de­lar, blev 16 hund­ra­de­lar. Tre­an Si­mo­ne Ma­nu­el, USA, ha­de 23,97.

Trots su­per­ti­den ha­de Sjö­ström en rik­tigt då­lig mål­gång där hon gled sista bi­ten.

– Det var ing­et per­fekt lopp, än­då gick det så snabbt. Jag blev väl­digt för­vå­nad när jag såg ti­den. Jag fick till det rik­tigt bra förs­ta 25, men en jät­te­då­lig mål­gång och så. Men det ski­ter jag i. Det spe­lar ing­en roll om man får ett då­ligt lopp i en fi­nal när man vin­ner, sa­de hon.

”Det var ing­et per­fekt lopp, än­då gick det så snabbt. Jag blev väl­digt för­vå­nad när jag såg ti­den. ” SA­RAH SJÖ­STRÖM

I STÄL­LET FUN­DE­RA­DE hon över vad hon kan gö­ra i fram­ti­den.

– Det ska bli rik­tigt kul att se hur fort man kan sim­ma den här di­stan­sen när jag blir li­te starkare, sa­de hon och sträck­te fram si­na ar­mar för att vi­sa dem.

– Jag är ju in­te till­räck­ligt stark för det här än­nu!

På läk­tar­na, pre­cis som un­der he­la VM, fanns pojk­vän­nen Jo­han med sin mam­ma och Sa­rah Sjö­ströms för­äld­rar Göran och Jen­ny. Pojk­vän­nen zoo­ma­des in på tv­bil­der­na un­der pri­sce­re­mo­nin och njöt i ful­la drag. Pre­cis som su­per-sa­rah. Gul­det var Sve­ri­ges 13:e i Vm­histo­ri­en.

Sa­rah Sjö­ström har ta­git sju av dem.

Det här var kväl­len när hon blev stör­re än Sve­ri­ge – och störst i VM.

Bild: PETTER ARVIDSON

NÖJD. Sa­rah Sjö­ström nju­ter ef­ter går­da­gens Vm-guld på 50 me­ter fritt. Med ti­den 23,69 var hon två hund­ra­de­lar över sitt världs­re­kord från se­mi­fi­na­len i lör­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.