Svens­ka landslaget ut­sla­get. ”Vi kom­mer att hål­la oss kvar i top­pen.”

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - INGELA AHLBERG/TT

Os-sil­ver i fjol, ut­sla­get i kvarts­fi­nal i EM i år. Är det svens­ka fot­bolls­lands­la­get på fall­re­pet nu? – Vi kom­mer att hål­la oss kvar i världs­top­pen, men vi mås­te job­ba väl­digt hårt för det, sä­ger lands­lags­che­fen Ma­ri­ka Do­man­ski Ly­fors.

Mål­sätt­ning­en för landslaget var att gå vi­da­re från grupp­spe­let och vin­na kvarts­fi­na­len. Nu gjor­de in­te Sve­ri­ge det, ef­tersom Ne­der­län­der­na vann mat­chen med 2–0.

– Hol­land är en na­tion som vi tam­pats med i många år. Det är ing­en sen­sa­tion att de är väl­digt bra just nu, det har de job­bat hårt för, sä­ger Do­man­ski Ly­fors.

– Men det har vi­sat sig ge­nom åren att Sve­ri­ge, USA och Tyskland har lyc­kats hål­la sig kvar i världs­top­pen och det tror jag de­fi­ni­tivt att vi kom­mer att gö­ra. Men om­värl­den står in­te still och vi kan in­te sit­ta still på rum­pan ut­an mås­te job­ba hårt för att det ska bli en bra fram­tid.

LANDS­LAGS­CHE­FEN SÄ­GER ATT fle­ra eu­ro­pe­is­ka na­tio­ner som stärkt sin dam­fot­boll – som Ös­ter­ri­ke, Bel­gi­en och Ne­der­län­der­na – väl­jer ut si­na spe­la­re till lands­la­gen ti­digt.

– Vi har en li­te an­nan syn i svensk fot­boll. Vår mo­dell för att få fram spe­la­re är att job­ba bre­da­re, att lå­ta al­la va­ra med, för att in­te tap­pa bort spe­la­re på vägen, sä­ger Do­man­ski Ly­fors.

– Men jag tror de­fi­ni­tivt att vi ska tit­ta litegrann på att ut­veck­la spe­lar­ut­bild­ning­en ett snäpp och att gö­ra det till­sam­mans med al­la klubb­lag – det är jät­te­vik­tigt. TT: Krävs det en ge­ne­ra­tions­väx­ling i landslaget, och är det bra att gö­ra den nu när ni by­ter för­bunds­kap­ten?

– Jag äls­kar kon­ti­nu­i­tet. Än­da se­dan jag var för­bunds­kap­ten tyc­ker jag att man ska väx­la in spe­la­re suc­ces­sivt. Det har vi gjort hit­tills och det tror jag är bra och nyt­tigt för grup­pen, sä­ger hon.

– Jag hop­pas att de här spe­lar­na fort­sät­ter. De är in­te på nå­got sätt fär­di­ga och jag hop­pas in­te att de tar någ­ra för­has­ta­de be­slut ef­ter mat­chen i går. Vi har en bra mix av er­far­na och li­te ny­a­re spe­la­re i landslaget just nu.

Do­man­ski Ly­fors sä­ger att det kom­mer spe­la­re un­der­i­från som är re­do att ta över ef­ter de äld­re stjär­nor­na i da­gens lands­lag.

– Det kan jag ab­so­lut lo­va. Det kom­mer spe­la­re som va­rit med och spe­lat Em-slut­spel och ta­git Em-guld på ung­doms­si­dan. De kom­mer att kom­ma upp i dam­lands­la­get.

”Klub­bar­na gör det jät­te­bra med att ge spe­lar­na bra mil­jö­er att ut­veck­las i. Det är all­tid vik­tigt att ha en bra di­a­log och en bra re­la­tion. Vi är ett li­tet land och be­hö­ver job­ba till­sam­mans.”

PIA SUND­HA­GE

PIA SUND­HA­GE HA­DE en del­vis gans­ka fros­tig re­la­tion till de svens­ka klub­bar­na, som tyck­te att hon ”lå­na­de” de­ras spe­la­re li­te för of­ta. För lands­lags­che­fen Do­man­ski Ly­fors är det vik­tigt med sam­ar­be­tet mel­lan landslaget och klub­bar­na.

– Klub­bar­na gör det jät­te­bra med att ge spe­lar­na bra mil­jö­er att ut­veck­las i. Det är all­tid vik­tigt att ha en bra di­a­log och en bra re­la­tion. Vi är ett li­tet land och be­hö­ver job­ba till­sam­mans. Jag fick en go’ käns­la när vi träf­fa­de klubb­trä­nar­na här un­der mäs­ter­ska­pet. Vi be­hö­ver ha ett fort­satt bra sam­ar­be­te med klub­bar­na, och le­va li­te i sym­bi­os med dem.

I SEP­TEM­BER IN­LEDS lands­la­gets näs­ta re­sa mot ett mäs­ter­skap, VM i Frankrike 2019. Den nye för­bunds­kap­te­nen Pe­ter Ger­hards­son tar ut sin förs­ta trupp den 28 au­gusti, till förs­ta Vm-kval­mat­chen mot Kro­a­ti­en den 19 sep­tem­ber.

Bild: CARL SANDIN

TACK OCH FAR­VÄL. Ef­ter 0–2 mot Ne­der­län­der­na tac­kar Pia Sund­ha­ge för sig och får en kram av lands­lags­che­fen Ma­ri­ka Do­man­ski Ly­fors. Hon för­ut­spår ett hårt ar­be­te men ock­så att Sve­ri­ge ska va­ra kvar i den ab­so­lu­ta världs­top­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.