Som en re­pris på pre­miär­för­lus­ten

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK

Vinberg föll med 1–3 i se­rie­pre­miä­ren mot Hittarp. Och det gick li­ka il­la i re­tu­ren. – Vi viss­te att Hittarp skul­le bör­ja fart­fyllt och med hög press, men lyc­ka­des in­te få stopp på dem, kon­sta­te­ra­de Vin­bergsträ­na­ren Mi­chael Svens­son, med en suck. (2–0)

Re­dan ef­ter en kvart ha­de Hittarp gjort två mål!

– Men ef­ter hand åt vi oss in i mat­chen, spe­la­de upp oss och fick bätt­re ag­gres­si­vi­tet, sa Svens­son.

Och i Vin­bergs om­kläd­nings­rumm, in­för den and­ra halv­le­ken, var bud­ska­pet klart; att fort­sät­ta som man av­slu­tat och fort­sat­te att pres­sa på.

Vinberg grep ock­så tag i takt­pin­nen i tak­pin­nen, re­du­ce­ra­de till 2–1 (Ar­ben Aj­da­re­vic, med ett väns­ter­skott, för­stås)) och ha­de bud på fler mål.

– Vi ha­de två fri­lä­gen som vi sum­pa­de, be­rät­ta­de Svens­son, som än­då var nöjd med hur hans spe­la­re kom till­ba­ka ef­ter den tunga star­ten.

Sam­ti­digt viss­te vin­ber­gar­na att Hittarp in­te skul­le or­ka bi­be­hål­la sitt kraftödan­de pres­spel.

– Ef­ter Ar­bens mål ska­pa­de vi till­räck­ligt myc­ket för att va­ra vär­da en po­äng. Och vi gick för det.

”Vi ha­de två fri­lä­gen som vi sum­pa­de.” MI­CHAEL SVENS­SON trä­na­re Vinberg

Vinberg sat­sa­de fram­åt i sin kvit­te­rings­jakt men på över­tid fick Hittarp lä­ge för en kont­ring och punk­te­ra­de med sitt 3–1-mål.

– Vi tar med oss det po­si­ti­va, att vi lyc­ka­des kom­ma till­ba­ka och in­te var så långt ifrån att käm­pa oss till en po­äng, sa Mi­chael Svens­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.