Lo­kal total­för­störd ef­ter in­du­stri­brand

BRANDDRAMA: Strax fö­re 22 i sön­dags kväll ut­bröt en brand i en bil­verk­stad på Bad­hus­vä­gen. För att kom­ma åt glöd­brän­der­na som här­ja­de i lo­ka­len fick rädd­nings­tjäns­ten skju­ta sön­der gas­flas­kor­na som fort­fa­ran­de fanns i bygg­na­den. En per­son har del­gi­vits mi

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se AGNES KÅGSTRÖM agnes.kagstrom@hn.se

Sön­dags­nat­tens om­fat­tan­de in­du­stri­brand or­sa­ka­des av slarv en­ligt po­li­sen. En per­son har del­gi­vits miss­tan­ke om brott.

En hus­länga på Bad­hus­vä­gen total­för­stör­des un­der nat­ten till måndag då en våld­sam brand ut­bröt. En­ligt po­li­sen rör det sig om rent slarv och en per­son är miss­tänkt för all­män­far­lig vårds­lös­het. Bran­den ska ha star­tat i en bil­verk­stad i ena sidan av hus­läng­an och se­dan spri­dit sig till res­ten av bygg­na­den som rym­mer en mc-klubb, en re­vi­sions­fir­ma och ett bygg­fö­re­tag. Tre per­so­ner lyc­ka­des ta sig ur lo­ka­len och en 45-årig man för­des till sjuk­hus med lind­ri­ga bränn­ska­dor.

PÅ MÅN­DAGS­MOR­GO­NEN VAR sto­ra de­lar av bran­den däm­pad men in­te helt släckt. För att kom­ma åt de glöd­brän­der som här­ja­de in­ne i lo­ka­len var rädd­nings­tjäns­ten tvung­en att skju­ta sön­der de gas­flas­kor som fort­fa­ran­de fanns i bygg­na­den. På grund av ex­plo­sions­ris­ken spär­ra­des ett om­rå­de på en ra­die av 200 me­ter av. Mitt i av­spärr­ning­en blev Ing­er och Ber­til Svens­son be­ord­ra­de att stan­na kvar i sitt hus me­dan rö­ken spred sig från lo­ka­len.

– När bran­den star­ta­de var det li­te obe­hag­ligt ef­tersom det kom så myc­ket rök. Vi för­stod först att det brann när vi såg hur det blin­ka­de från brand­bi­lar­na som par­ke­ra­de in­till vår häck, be­rät­tar hon.

En­ligt Ing­er Svens­son var det först på mån­dags­mor­go­nen som rädd­nings­tjäns­ten fick kän­ne­dom om pa­ret. När Ber­til Svens­son skul­le gå ut för att tit­ta till brev­lå­dan fick en brand­man syn på ho­nom och und­ra­de vad de gjor­de där.

– De sa att vi in­te fick va­ra där och att vi skul­le gå in i hu­set igen. Brand­man­nen tyck­te pre­cis som vi att det var li­te kons­tigt att ing­en ha­de sagt nå­got till oss om bran­den mitt emot, sä­ger Ing­er Svens­son.

VID TOLVTIDEN HA­DE rädd­nings­tjäns­ten med hjälp av för­sva­ret lyc­kats ploc­ka ut gas­flas­kor­na ur lo­ka­len som oskad­lig­gjor­des

av skyt­tar. Då kun­de man släp­pa nå­got på av­spärr­ning­ar­na och på­bör­ja ef­ter­släck­nings­ar­be­tet. En­ligt rädd­nings­le­da­re Lars-gö­ran Bengts­son ska lo­ka­len dels ha bli­vit total­för­störd av bran­den, men ock­så på grund av att rädd­nings­tjäns­ten va­rit tvung­na att ri­va de­lar av lo­ka­len för att ta sig fram till gas­flas­kor­na. Fas­tig­hets­ä­ga­ren Ulf André­sen vet än­nu ingen­ting om ska­dor­nas om­fatt­ning el­ler vil­ka vär­den som för­störts i bran­den.

– Det är väl ing­et ro­ligt, men det är som det är. Det är in­te myc­ket man kan på­ver­ka, sä­ger han.

EN­LIGT PO­LI­SEN TY­DER det mesta på att det rör sig om en själv­för­vål­lad brand. En per­son som be­fann sig i bil­verk­stan där bran­den star­ta­de har upp­gett att nå­got ta­git eld i sam­band med en re­pa­ra­tion av en bil.

– Bi­len ska ha läckt ben­sin och se­dan ska ett verk­tyg som or­sa­kat en gnis­ta kom­mit i när­he­ten av det­ta. He­la för­lop­pet gick väl­digt snabbt där­i­från, sa Jo­a­kim Hans­son, vakt­ha­van­de be­fäl vid po­li­sen re­gi­on Väst till HN i sön­dags.

PO­LI­SEN RUBRICERAR HÄN­DEL­SEN som all­män­far­lig vårds­lös­het och har upp­rät­tat en an­mä­lan. Minst en per­son är miss­tänkt men po­li­sen vill in­te när­ma­re gå in på vem per­so­nen är. I nu­lä­get finns ingen­ting som pe­kar på att bran­den skul­le va­ra an­lagd.

– Vi vet att det har star­tat ge­nom nå­gons hand­lan­de och vi har in­di­ka­tio­ner på att det är ett miss­tag. Den per­so­nen vi pra­tat med vet själv hur bran­den star­ta­de, sä­ger Ste­fan Gus­tavs­son, pressta­les­man på po­li­sen i re­gi­on Väst.

PO­LI­SEN HAR IN­LETT en för­un­der­sök­ning och in­vän­tar nu en möj­lig­het att ge­nom­fö­ra en tek­nisk un­der­sök­ning.

”När bran­den star­ta­de var det li­te obe­hag­ligt ef­tersom det kom så myc­ket rök. Vi för­stod först att det brann när vi såg hur det blin­ka­de från brand­bi­lar­na som par­ke­ra­de in­till vår häck.”

ING­ER SVENS­SON när­bo­en­de

Bild: JONATAN BYLARS

FÖRÖDELSE. Släck­nings­ar­be­tet var än­nu in­te fär­digt på mån­dags­mor­go­nen.

VÅLD­SAM BRAND. Lar­met om bran­den kom strax fö­re kloc­kan 22.00 i sön­dags­kväll.

Bild: JONATAN BYLARS

Bild: JONATAN BYLARS

OSKADLIGGÖRANDE. När gas­flas­kor­na i lo­ka­len oskad­lig­gjords av skyt­tar kun­de rädd­nings­tjäns­ten fort­sät­ta sitt släck­nings­ar­be­te.

Bild: JONATAN BYLARS

MILITÄRT. För att skju­ta sön­der gas­flas­kor­na i lo­ka­len fick för­sva­ret hjäl­pa till med en hjul­las­ta­re.

Bild: JONATAN BYLARS

ÅT­GÄR­DER. På grund av ex­plo­sions­ris­ken spär­ra­des ett om­rå­de på en ra­die av 200 me­ter av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.