Ne­ma­tal­lah Nowrouz kon­ver­te­ra­de och är in­te läng­re önsk­värd i sitt hem­land. Nu hop­pas han på en fram­tid i Var­berg.

Li­te om: Ne­ma­tal­lah Nowrou­zi HOPP: NE­MA­TAL­LAH NOWROUZ VILL BYG­GA FRAM­TI­DEN I VAR­BERG.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­NA MI MATZÉN an­na­mi.mat­zen@hn.se

I ja­nu­a­ri bo­ka­de Ne­ma­tal­lah Nowrou­zi en tur och re­tur re­sa från Te­he­ran till Gö­te­borg. Men av­sik­ten var ald­rig att åter­vän­da till Iran där han tra­kas­se­rats och miss­hand­lats av sä­ker­hetspo­li­sen för sin tro och för sin konst.

– I mitt pass står att jag är mus­lim, men det är jag in­te. Jag möt­te Je­sus för fle­ra år se­dan och när jag kom till Sve­ri­ge blev jag döpt. Jag är kris­ten och jag vill ska­pa mig en fram­tid i Sve­ri­ge och helst i Var­berg. Om jag åter­vän­der skul­le sä­ker­hets­tjäns­ten haf­fa mig på re­dan flyg­plat­sen och av­rät­ta mig.

Ne­ma­tal­lah läm­na­de dot­ter, mor och sys­kon i Te­he­ran där han ha­de byggt upp ett fram­gångs­rikt gal­le­ri, un­der­vi­sa­de i konst och även ha­de ett ar­be­te som tull­tjäns­te­man.

– Men sä­ker­hets­tjäns­ten fick ögo­nen på mig och min konst. De tog mig fle­ra gång­er, höll mig in­spär­rad och miss­hand­la­de mig, de skadade mi­na hän­der och brän­de mig med ci­ga­ret­ter, sä­ger han och vi­sar är­ren.

TILL SLUT FICK Ne­ma­tal­lah nog. I ja­nu­a­ri flög han till Gö­te­borg. Den förs­ta vec­kan bod­de han på ho­tell men ef­ter kon­takt med Mi­gra­tions­ver­ket blev han pla­ce­rad på ett asyl­bo­en­de. När Björk­går­den i Him­le stäng­de lyc­ka­des Ne­ma­tal­lah ge­nom vän­ner­na i pingst­kyr­kan få en till­fäl­lig bostad i Var­berg och nu hop­pas han kun­na hit­ta en mer per­ma­nent bostad. Men mest av allt öns­kar han sig per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd så att han kan bör­ja byg­ga sin fram­tid.

– Jag har va­rit på Pe­der Skri­vares sko­la och pra­tar med rek­torn. Jag vill gär­na un­der­vi­sa i konst, sä­ger han och be­rät­tar att han är ut­bil­dad in­gen­jör in­om el­kraft.

– Jag stu­de­ra­de el­kraft på uni­ver­si­te­tet men jag var ald­rig rik­tigt in­tres­se­rad av det. Jag läs­te även or­ga­ni­sa­tions­led­ning, ma­na­ge­ment men det är kons­ten som be­ty­der nå­got för mig. Kons­ten och min tro.

Allt­se­dan barns­ben har Ne­ma­tal­lah in­tres­se­rat sig för konst i al­la dess for­mer. Han har ing­en of­fi­ci­ell ut­bild­ning in­om om­rå­det ut­an sä­ger sig ha lärt sig allt ge­nom själv­stu­di­er. Själv äg­nar han sig må­le­ri och skulp­tur i oli­ka ma­te­ri­al.

– Jag bör­ja­de be­sö­ka ut­ställ­ning­ar och gal­le­ri­er för att se och lä­ra. Jag har stu­de­rat kän­da mål­ning­ar och blev till slut så bra att jag kan un­der­vi­sa and­ra.

UN­DER AU­GUSTI STÄL­LER Ne­ma­tal­lah, som kal­lar sig Le­o­nar­do i konst­sam­man­hang, ut si­na mål­ning­ar på Ko­me­di­an­ten i Var­berg. Han fick in­te med sig någ­ra verk från Iran men har fått hjälp att skaf­fa konst­närs­ma­te­ri­al och har lyc­kats få ihop tav­lor till ut­ställ­ning­en. Det blir por­trätt, land­skap och ab­strak­ta mål­ning­ar.

– Sä­ker­hets­tjäns­ten för­stör­de allt som jag ha­de i gal­le­ri­et. Någ­ra mål­ning­ar lyc­ka­des jag skic­ka ut­om­lands, jag har vän­ner i USA och Frank­ri­ke som ställt ut min konst ti­di­ga­re.

Ut­ställ­ning­en kroc­kar del­vis med en kris­ten fes­ti­val som Ne­ma­tal­lah åker på i au­gusti. Förs­ta vec­kan kom­mer han där­för in­te att be­fin­na sig på Ko­me­di­an­ten men res­ten av ti­den, fram till den sista au­gusti kom­mer han att va­ra på plats för att be­rät­ta om sig själv och sin konst för in­tres­se­ra­de.

– Kons­ten är myc­ket vik­tig för mig. Det är min tro ock­så. I Iran är det svårt att va­ra kris­ten men det är än­nu svå­ra­re att kon­ver­te­ra, det är ha­ram, för­bju­det. I Sve­ri­ge får jag änt­li­gen va­ra den jag är, en kris­ten män­ni­ska.

Det som är själv­klart för svens­kar är en oupp­nå­e­lig dröm för män­ni­skor som Ne­ma­tal­lah Nowrou­zi. Han är kurd från Iran som kon­ver­te­rat och in­te läng­re är önsk­värd i sitt hem­land.

Bild: ANNIKA KARLBOM

1974 i Kur­dis­tan, upp­vux­en i Te­he­ran. I Var­berg. Vän­tar på up­pe­hålls­till­stånd, sö­ker ar­be­te och stäl­ler ut mål­ning­ar på Ko­me­di­an­ten från den 1 au­gusti. Dot­ter, mor och sys­kon som är kvar i Te­he­ran. Han har ing­en kon­takt med dot­tern ef­tersom mam­man klippt av ban­den med ho­nom se­dan han byt­te re­li­gi­on. Konst, mu­sik, män­ni­skor. ”Jag spe­la­de si­tar i Iran men mi­na hän­der kla­rar in­te av det ef­ter att sä­ker­hets­tjäns­ten skadade mi­na fing­rar.” FRI. Ne­ma­tal­lah Nowrouz lät dö­pa sig när han kom till Sve­ri­ge och kan nu ut­tryc­ka bå­de sin tro och sin konst öp­pet, vil­ket han in­te kun­de i Iran. ”Kons­ten är myc­ket vik­tigt för mig. Det är min tro ock­så. I Iran är det svårt att va­ra kris­ten men det är än­nu svå­ra­re att kon­ver­te­ra, det är ha­ram, för­bju­det. I Sve­ri­ge får jag änt­li­gen va­ra den jag är, en kris­ten män­ni­ska.”

Bild: PRI­VAT

UT­STÄLL­NING. Ne­ma­tal­lah Nowrou­zi från Iran stäl­ler ut på Ko­me­di­an­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.