Gam­la cyklar får nytt liv i Var­berg

CY­KEL I VAR­BERG DEL 4: GAM­LA CYKLAR SKA FÅ NYA MÖJ­LIG­HE­TER

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LOT­TA OLSSON lot­ta.olsson@hn.se ALICE NILS­SON LOTH alice.nils­son­loth@hn.se

Re­dan in­nan skol­start blir det ak­ti­vi­tet på Ro­sen­freds­sko­lan. På skol­går­den står en con­tai­ner fylld med cyklar som ska gö­ra rul­lan­det gra­tis för var­ber­gar­na. Det hand­lar om kom­mu­nens nya sats­ning ”Fri­tids­ban­ken”.

Ten­nisrack, ski­dor och cyklar be­hö­ver snart in­te läg­gas in i var­ber­ga­rens bud­get. Till att bör­ja med ska kom­mu­nens nya pro­jekt se till att cyklar blir gra­tis till hös­ten.

”Det känns ex­tra bra att det är gra­tis för al­la. Se­dan tyc­ker jag om att hjäl­pa folk.”

HUSSIEN MAHDI IBRA­HIM.

Om man är be­redd att de­la med sig kan man skrat­ta he­la vägen till Fri­tids­ban­ken, som kom­mu­nens nya sats­ning kal­las. I ett förs­ta steg öpp­nar man Cy­kel­con­tai­nern, som myc­ket rik­tigt är en con­tai­ner fylld med cyklar på Ro­sen­freds­sko­lans par­ke­ring. Den öpp­nar i au­gusti och pla­nen är att ut­bu­det så små­ning­om ska bred­das med oli­ka ty­per av sport- och fri­tids­ut­rust­ning.

TAN­KEN ÄR ATT vem som helst ska få lå­na en cy­kel all­de­les gra­tis. Man går helt en­kelt dit när con­tai­nern har öp­pet och cyklar iväg på en cy­kel, som man får ha i upp till två vec­kor. Det blir ett kom­mu­nalt ex­em­pel på del­nings­e­ko­no­mi vil­ket är en af­färsmo­dell där man hyr, lå­nar el­ler äger ge­men­samt. Ett allt po­pu­lä­ra­re kon­cept som gör att det in­te läng­re ba­ra finns bib­li­o­tek för böc­ker. I dag an­vänds det som mo­dell för allt från bo­stä­der till bi­lar. Bakom det nya pro­jek­tet står Eri­ka Sjö­wall från kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en.

– MITT JOBB HAND­LAR OM in­klu­de­ring. Det in­ne­fat­tar verk­li­gen al­la som bor i kom­mu­nen, att al­la ska ha sam­ma för­ut­sätt­ning­ar. Cy­kel­con­tai­nern blir en möj­lig­het till det, ing­en ska tän­ka ’jag kan in­te kan va­ra med för jag har in­te råd’, sä­ger hon.

KOSTNADERNA SKA i stäl­let läns­sty­rel­sen stå för ef­tersom kom­mu­nen fått bi­drag för cy­kel­poo­len där­i­från. Peng­ar­na ska gå till lön för Mawia Hussien Mo­ham­med och Hussien Mahdi Ibra­him som blir an­sva­ri­ga för pro­jek­tet. Peng­ar till cyklar och med ti­den an­nan ut­rust­ning be­hövs in­te – ban­ken ska be­stå av så­dant som and­ra in­te läng­re vill an­vän­da.

– Vi hop­pas att vi ska kun­na ta hand om gam­la cyklar som står och skrä­par, det är bra för kom­mu­nen och för na­tu­ren. Om nå­gon till ex­em­pel kan cyk­la från Lä­jet el­ler Him­le i stäl­let för att ta bi­len är det po­si­tivt för mil­jön, sä­ger Mawia Hussien Mo­ham­med.

De två an­ställ­da har gått kur­ser i att re­pa­re­ra cyklar på cy­kel­klub­ben Wa­no. Det kom­mer väl till pass ef­tersom de ska or­ga­ni­se­ra och un­der­hål­la det väx­an­de sport­bib­li­o­te­ket.

– Hussien och Mawia kom­mer dess­utom bli hand­le­da­re som ska lä­ra and­ra att re­pa­re­ra cyklar. Con­tai­nern blir li­te som en verk­stad, sä­ger Eri­ka Sjö­wall från kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en.

MAWIA HUSSIEN MO­HAM­MED och Hussien Mahdi Ibra­him blan­dar mel­lan svens­ka, eng­els­ka och arabiska när de be­rät­tar om pla­ner­na. De är bå­da asyl­sö­kan­de och för­u­tom si­na mer prak­tis­ka ar­bets­upp­gif­ter så ska de få an­vänd­ning för si­na språk­kun­ska­per. Asyl­bo­en­den, sko­lor och SFI är någ­ra plat­ser som ska be­sö­kas för att in­for­me­ra om pro­jek­tet.

– Det känns ex­tra bra att det är gra­tis för al­la. Se­dan tyc­ker jag om att hjäl­pa folk, sä­ger Hussien Mahdi Ibra­him. SOMMARAKADEMINS un­der­vis­ning sker på Cam­pus, men fle­ra av ak­ti­vi­te­ter­na äger ock­så rum i Var­bergs stad.

En av pro­gram­punk­ter­na är Open talks, en form av di­a­log med om­giv­ning­en. Bar­bro San­til­lo Fri­zell, fri­lan­san­de ar­ke­o­log från Fal­ken­berg, gäs­tar Cam­pus för sam­tal på eng­els­ka.

Inge­mar Ar­nes­son, kul­tur­chef i Var­berg, ut­lo­var works­hops och hög­kva­li­ta­ti­va fö­re­läs­ning­ar. Hur in­vol­ve­ras Var­bergs­bor i som­mara­ka­de­min?

– Vi vill gi­vet­vis nå Var­bergs­bor. Man kan an­mä­la sig för att del­ta, men man får va­ra på bet­tet och an­mä­la sig då det är be­grän­sat an­tal plat­ser, sä­ger Inge­mar Ar­nes­son.

AKA­DE­MIN KOM­MER ATT an­ord­na stads­vand­ring­ar med den ita­li­ens­ka grup­pen Stal­ker. Un­der den 11 och 12 au­gusti är all­män­he­ten väl­kom­men att del­ta.

– För­ut­sätt­ning­ar­na är män­ni­skors eg­na tan­kar kring det­ta. Det blir en vand­ran­de works­hop.

Allt­sam­mans av­slu­tas med öp­pet hus på Cam­pus där del­ta­gar­na pre­sen­te­rar sin di­a­log med Var­berg.

– Vår tan­ke är att det blir så pass lyc­ko­samt att det blir en fort­sätt­ning kom­man­de år, och att uni­ver­si­te­ten kan få en kon­ti­nu­er­lig som­mara­ka­de­mi i Var­berg, sä­ger Inge­mar Ar­nes­son.

Bild: ANNIKA KARLBOM

CYKELSUGEN TRIO. Eri­ka Sjö­wall, Mawia Hussien Mo­ham­med och Hussien Mahdi Ibra­him ska ge fler chan­sen att cyk­la un­der hös­ten – helt gra­tis.

Bild: ANNIKA KARLBOM

FIXAR. Hus­se­in Mahdi Ibra­him re­pa­re­rar och lå­nar ut cyklar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.