HN gui­dar ge­nom djung­eln av ar­tis­ter på fes­ti­va­len Way Out West näs­ta helg.

HN GUI­DAR: AR­TIS­TER­NA ATT SE UN­DER FES­TI­VA­LEN

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­NIE TU­RES­SON kul­tu­ren@hn.se

I år är det tio år se­dan Way Out West bör­ja­de sin re­sa mot Sve­ri­ges hip­pas­te (och bäs­ta?) fes­ti­val. Om två vec­kor ar­ran­ge­ras fes­ti­va­len för elf­te gång­en i Slotts­sko­gen.

Då, 2007, kos­ta­de det in­te en för­mö­gen­het. Då var det in­te tre he­la da­gar. Då var det ka­os på Stay Out West (klubbspel­ning­ar­na). Då var in­te fes­ti­va­len ve­ge­ta­risk. Så om vi bort­ser från peng­afrå­gan har det bli­vit bätt­re, ju.

JAG SJÄLV GICK förs­ta gång­en 2008. I år blir min ti­on­de gång i rad på fes­ti­va­len. De en­da lik­he­ter­na med förs­ta och elf­te året jag kan kom­ma på, så­här på rak arm, är att Shout Out Louds, Re­gi­na Spek­tor & Sä­kert! spe­la­de då och ska spe­la nu. Det finns in­te så många fler lik­he­ter. Det har som sagt hänt myc­ket un­der åren där­e­mel­lan.

FÖRS­TA ÅRET KOM Ka­nye West. Hans stor­het och mu­si­ka­lis­ka kän­dis­skap då, 2007, kan nog va­ra i lik­het med Frank Oce­ans stor­het och mu­si­ka­lis­ka kän­dis­skap idag. Dock är vi nog, de fles­ta, över­ens om att Frank Oce­an har vår ful­la re­spekt och kär­lek. Ka­nye West, han be­hö­ver för­kla­ra ett och an­nat in­nan jag om­fam­nar ho­nom igen (bland an­nat hans sym­pa­ti­er med Do­nald Trump).

Fes­ti­va­len har länge haft en hip­s­ter-stäm­pel, har an­setts va­ra ”down with the kids”, och så vi­da­re. Men käns­lan jag har är att det var en hipp fes­ti­val för unga och en­dast unga när det bör­ja­de för tio år se­dan. Idag är fes­ti­va­len fort­fa­ran­de hipp (om vi nu al­la är över­ens om vad hipp står för?). Men publi­ken har bli­vit stör­re och åld­rar­na bå­de yng­re och äld­re. Det finns nå­got för al­la på Way Out West.

HÄR IN­TILL LIS­TAR jag vil­ka av årets ar­tis­ter jag re­kom­men­de­rar och vil­ka ak­ter jag själv kom­mer läg­ga min fes­ti­val­tid på. Det finns mass­vis med fler ar­tis­ter och band att tip­sa om. Som MØ, Co­nor Oberst, Fri­da Hyvö­nen, Lo­rentz, Lon­don Gram­mar, Ang­el Ol­sen, The xx, The Black Ma­don­na och ja, jät­te­många fler. Men här kom­mer någ­ra av mi­na fa­vo­ri­ter och de ar­tis­ter jag har högst för­hopp­ning­ar på.

VI KANSKE SES där? Kanske vag­gan­des i folk­ha­vet, kanske ska­kan­des på rum­por­na, kanske sit­tan­des i grä­set, el­ler i den mils långa mat­kön. I vil­ket fall ser jag fram emot än­nu ett Way Out West, li­ka myc­ket nu som då.

Har du köpt bil­jett men in­te hun­nit lyss­na in dig på årets band? Lugn! HN:S An­nie Tu­res­son, som be­sö­ker fes­ti­va­len för ti­on­de året i rad, gui­dar till de mest lo­van­de ak­ter­na 10-12 au­gusti.

Bild: TRAVIS SHINN

PIXIES. ”De räk­nas ju som ett av det se­na 1900-ta­lets vik­ti­gas­te band. Räc­ker väl som an­led­ning till att se dem?”, tyc­ker HN:S An­nie Tu­res­son som gui­dar till spel­ning­ar­na man in­te får mis­sa på Way Out West näs­ta helg.

Bild: ARI KING

EL PERRO DEL MAR. ”Hon gör dröm­li­ka lå­tar och jag vill stå in­ne på klub­ben och ba­ra vag­ga till hen­nes mu­sik. Fram och till­ba­ka, blun­dan­des.”

Bild: NEIL KRUG

LANA DEL RAY. ”Finns nog ing­en jag är så ny­fi­ken på hur hon lå­ter li­ve, på rik­tigt. Lå­ter hon som den Queen hon ser ut som?”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.