Var­för är en lå­ne­cy­kel in­te li­ka själv­klar som en lå­ne­bok?

HÅLL­BART. Klart att pry­lar bor­de kun­na lå­nas som böc­ker. Att Var­berg nu går fö­re bör drif­ti­ga kraf­ter i Fal­ken­berg se som en ut­ma­ning!

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Haldesten 010-471 53 70 • ma­ria.haldesten@hn.se

LE­DA­RE 1/8. En cy­kel be­ty­der så myc­ket. Sär­skilt för ett barn. Att få lä­ra sig be­mäst­ra ba­lan­sen och se­dan kun­na su­sa fram med vin­den i hå­ret. Men cyklar kos­tar. Och den förs­ta räc­ker in­te så länge.

Tänk då att kun­na få lå­na en be­gag­nad cy­kel om man kanske in­te har råd att kö­pa? Det blir nu möj­ligt i Var­berg. Ge­nom Cy­kel­con­tai­nern tas för­hopp­nings­vis förs­ta ste­get mot den sor­tens fri­tids­bib­li­o­tek som re­dan finns i en rad kom­mu­ner.

DEN SOM TAR sig till Ro­sen­freds­sko­lan får chan­sen att lå­na en cy­kel i två vec­kor. Pro­jek­tet är smart och Var­berg är först ut i Halland, men idén är in­te unikt. Halm­stad har re­dan kom­mit en bra bit på väg i ar­be­tet med ”Fri­tids­ban­ken” som öpp­nar där i höst. Där star­tas ut­lå­ning­en av sport­ut­rust­ning av kom­mu­nen i sam­ar­be­te med Hal­lands Idrotts­för­bund som ett års­långt pro­jekt.

I Fal­ken­berg har po­li­ti­ker­na ställt sig nå­got mer av­vak­tan­de. Filip Ber­tils­sons (M) för­slag om en fri­tids­bank har stötts och blötts un­der ett drygt år. Till slut blev sva­ret att man in­te vill ini­ti­e­ra pro­jekt i kom­mu­nal re­gi. Där­e­mot väl­kom­nas ide­el­la ini­ti­a­tiv.

– Det har bli­vit dyrt och in­ef­fek­tivt på de stäl­len där kom­mu­nen själv dri­vit Fri­tids­bank. Men kom­mu­nen kan kanske stöt­ta med lo­kal el­ler på an­nat sätt, för­kla­ra­de Per Jo­hans­son (C) kul­tur och fri­tids­nämn­den ord­fö­ran­de, i HN.

Och även om kom­mu­nalt en­ga­ge­mang kan va­ra bra är det för­stås rim­ligt att ifrå­ga­sät­ta om det ska be­hö­vas. Chan­sen att nå­got hän­der även i Fal­ken­berg är väl än­då hyf­sat stor? Det är ju en stad på gång, med gott om ini­ti­a­tiv­ri­ka kraf­ter in­om så­väl för­e­nings- som nä­rings­liv.

I HALM­STAD ÄR som sagt Hal­lands idrotts­för­bund med på ett hörn. Men så för­kla­ra­de Rik­sid­rotts­för­bun­det re­dan i hös­tas att man in­le­der ett sam­ar­be­te med den ide­el­la för­e­ning­en Fri­tids­ban­ken

– På sam­ma sätt som vå­ra bib­li­o­tek bi­drar till att öka läsan­det hop­pas vi att det här kom­mer att bi­dra till att Fri­tids­ban­ken får fler att id­rot­ta, för­kla­ra­de Pe­ter Matts­son id­rotts­chef Rik­sid­rotts­för­bun­det.

I Gö­te­borg sam­ar­be­tar Stads­mis­sio­nen med Fri­tids­ban­ken och i ur­sprungs­or­ten De­je, där allt star­ta­de 2013, kom idén från en di­a­kon. Hon för­de för­sam­ling­en, kom­mu­nen och Ett öpp­na­re Värm­land sam­man för att gö­ra en in­sats. Nä­rings­li­vet el­ler en­skil­da fö­re­tag kan ock­så bli part­ners.

KORT SAGT FINNS det många möj­lig­he­ter att bå­de vi­da­re­ut­veck­la det pro­jekt som nu på­bör­jats i Var­berg och att få igång nå­got i Fal­ken­berg.

Och visst finns be­ho­ven. Dels finns det gott om fa­mil­jer som in­te har råd att hål­la bar­nen med ut­rust­ning. Dels finns skäl att frå­ga hur smart det är att kö­pa al­la fri­tids­pry­lar. Runt om i ga­rage och på vin­dar står sport­gre­jor som ba­ra sam­lar damm.

Ung­en som ”brann” för rid­ning el­ler fot­boll när ter­mi­nen bör­ja­de kanske upp­täck­te att grä­set var grö­na­re på an­nat håll.

EN DEL BEGAGNAT skänks vi­da­re ge­nom hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner. Men att vid­ga krets­lop­pet är en god idé. Att Var­berg kan kom­bi­ne­ra ett håll­bar­hets­pro­jekt med in­teg­ra­tion tack va­re peng­ar från Läns­sty­rel­sen gör in­te sa­ken säm­re. Låt där­för hop­pas att pro­jek­tet får en chans att växa!

Bild: GARY COSBY JR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.