Han­dels­om­rå­de­nas död

Hallands Nyheter - - Ledare - JO­HAN ÖRJES Cen­ter­pres­sens nny­hets­by­rå

De har växt upp där i ut­kan­ter­na av vå­ra stä­der. Jät­te­li­ka om­rå­den med bygg­na­der ut­an nå­gon ar­ki­tek­to­nisk fi­ness. Ba­ra jät­te­li­ka bygg­na­der, gi­gan­tis­ka ma­skin­hal­lar fyll­da av va­ror och – än så länge – kun­der. Inga bo­stä­der. Helt dött ef­ter af­fä­rer­nas stäng­nings­ti­der.

Det är in­te så un­der­ligt att de växt upp, des­sa ex­ter­na köp­cent­rum. Pre­cis som i al­la ti­der upp­står han­dels­plat­ser­na där vägar och där­med män­ni­skor möts. Sto­ra de­lar av han­dels ex­pan­sion de se­nas­te de­cen­ni­er­na har in­te skett i stä­der­nas cent­rum, ut­an i des­sa sto­ra ex­ter­na han­dels­om­rå­den. Och ex­pan­sio­nen fort­sät­ter. En­ligt en rap­port från Han­delns ut­red­nings­in­sti­tut pla­ne­ras det för yt­ter­li­ga­re 2,6 mil­jo­ner kvadrat­me­ter han­dels­y­ta i Sve­ri­ge de när­mas­te åren. Även om allt av det­ta in­te för­verk­li­gas är det tyd­ligt att det finns en fort­satt tro på ex­pan­sion.

Men frå­gan är om ut­veck­ling­en hål­ler på att springa ifrån des­sa han­dels­om­rå­den och köp­cent­ra. Vi har sett en kraf­tig för­änd­ring av vå­ra köp­möns­ter se­dan e-han­deln gjort in­tåg på all­var. Det som på­ver­kats först är den typ av va­ror som in­te läng­re dis­tri­bue­ras och kon­su­me­ras fy­siskt – den skiv­bu­tik som ti­di­ga­re fanns i varen­da stad har nu er­satts med nå­got ställ med cd-ski­vor på stor­mark­na­den el­ler på mac­ken. Vi ser ock­så att sam­ma ut­veck­ling spri­der sig ock­så till fy­sis­ka pro­duk­ter. Re­dan idag sker en stor del av för­sälj­ning­en av elekt­ro­nik via e-han­del. Där är kon­kur­ren­sen glo­bal, även svens­kar hand­lar från USA, Ki­na och Tyskland. Det går att hand­la när som helst, från da­torn i hem­met. Ing­en re­sa be­hövs – det är li­ka nä­ra till e-han­dels­bu­ti­ken från Kocks­ga­tan på Sö­der­malm i Stock­holm som från Höl­jes i nor­ra Värm­land.

DEN STO­RA FÖR­ÄND­RING kom­mer är när även det dag­li­ga hand­lan­det flyt­tar ut på nä­tet. Re­dan idag har de sto­ra livs­me­dels­hand­lar­na har oli­ka for­mer av e-han­dels­möj­lig­he­ter i sto­ra de­lar av lan­det. Det är ba­ra att ta vec­kans in­köpslis­ta, sät­ta sig vid da­torn och be­stäl­la. Da­gen ef­ter kom­mer va­ror­na hem­le­ve­re­ra­de. Än så länge är det­ta en li­te del av dag­lig­va­ru­han­deln, men ock­så den väx­er.

Det är omöj­ligt att ve­ta ex­akt hur e-han­deln

kom­mer att på­ver­ka struk­tu­ren för bu­ti­ker och han­del. Tro­li­gen ser vi en bu­tiks­död i stads­kär­nor­na. Där kom­mer det dock all­tid att fin­nas ut­rym­me för små­bu­ti­ker för kom­plet­te­rings­han­del och re­stau­rang­er. I stä­der­na kom­mer det all­tid va­ra till­räck­ligt många som glömt kö­pa mjölk. Upp­le­vel­sen av ett re­stau­rang­be­sök kan in­te kö­pas på nä­tet. Stads­kär­nor­na kom­mer att över­le­va.

AN­NAT ÄR DET med de ex­ter­na han­dels­plat­ser­na. De kom­mer fort­fa­ran­de att fin­nas kvar – men in­te så många som idag. In­om ett de­cen­ni­um kom­mer vi se sto­ra gi­gan­tis­ka han­dels­om­rå­den som lig­ger öde och över­giv­na. Det är re­dan nu dags för stads­pla­ne­ra­re och an­sva­ri­ga kom­mun­po­li­ti­ker att fun­de­ra över vad des­sa ytor ska an­vän­das till då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.