PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Risk­be­döm­ning är en pro­fes­sion. Det finns me­to­der, och det finns er­fa­ren­het. Al­la sto­ra or­ga­ni­sa­tio­ner bör ha den­na funk­tion, och den ska lig­ga nä­ra högs­ta che­fen.

Dagens In­du­stri (opol)

* Skan­da­len på Trans­port­sty­rel­sen hand­lar för­vis­so in­te om spi­o­ner, där­e­mot om un­der­må­lig han­te­ring av käns­ligt ma­te­ri­al i en se­dan ett kvarts­se­kel allt mer freds­ska­dad na­tion. Hur stor risk är det in­te för att vi då ock­så har en ny Wen­ner­ström el­ler Bergling nå­gon­stans i dagens slap­pa sy­stem?

Norr­kö­pings Tid­ning­ar (M)

* It är en kun­skaps­in­ten­siv bransch, där lö­ne­lä­get ge­ne­rellt är högt, och det är in­te själv­klart att sta­ten i var­je lä­ge är en så pass at­trak­tiv ar­bets­gi­va­re att den kan loc­ka den bäs­ta kom­pe­ten­sen. Där­för mås­te det även i fram­ti­den fin­nas möj­lig­het för myn­dig­he­ter att ut­kon­trak­te­ra.

Dagens Ny­he­ter (ob lib)

* Ing­en är oer­sätt­lig. Det finns gott om för­svars­po­li­ti­ker. Om de in­te du­ger kan Löfven ploc­ka in en tek­no­krat. Och att Löfven skul­le läm­na in av­skeds­an­sö­kan vid miss­tro­en­de mot Hul­tqvist? Nys, det ock­så. Den sos­se som fri­vil­ligt av­står från re­ge­rings­mak­ten har än­nu in­te fötts.

Svens­ka Dag­bla­det (ob M)

* Po­si­tio­ne­rings­spel har all­tid fun­nits in­om po­li­ti­ken, in­om och mel­lan par­ti­er. Ris­ken när ut­ta­lan­de­na flö­dar öp­pet på so­ci­a­la me­di­er är att per­son­kon­flik­ter­na es­ka­le­rar och det blir än­nu mind­re tid över för själ­va grund­frå­gor­na - som it-sä­ker­he­ten.

Ex­pres­sen (lib)

* Om för­tro­en­de för mi­nist­rar sak­nas hos en ma­jo­ri­tet i riks­da­gen mås­te det få kon­se­kven­ser. Löfven le­der en svag mi­no­ri­tets­re­ge­ring som i fal­let Trans­port­sty­rel­sen in­te age­rat för­tro­en­de­fullt. Om al­li­an­sen in­te ha­de ut­krävt po­li­tiskt an­svar för det skul­le den de­val­ve­ra riks­da­gen.

Upsa­la Nya Tid­ning (lib)

* Den sto­ra fa­ran nu är att som op­po­si­tion upp­fat­tas som allt­för snäll, vil­ket ta­lar för att det kan bli sym­bo­liskt vik­tigt hål­la fast vid lin­jen. In­te att för­glöm­ma dock, re­ge­ring­en har all möj­lig­het att dra till­ba­ka skat­ter­na.

Skåns­ka Dag­bla­det (C)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.