En bil är ett far­ligt va­pen

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Ris­ken för en bi­list att fäl­las för vål­lan­de till an­nans död ge­nom påkör­ning med bil är obe­fint­lig.

till ”trött prick­fri bi­list” (24/7).

TRAFIKFRÅGOR. Dags att al­la som kör bil tving­as till re­gel­bund­na kun­skaps­kon­trol­ler för att fort­sätt­nings­vis be­hål­la be­hö­rig­he­ten att fram­fö­ra sitt for­don.

Al­la oskyd­da­de tra­fi­kan­ter tving­as kal­ky­le­ra med ris­ken att bi­lis­ten åsi­do­sät­ter vad hen lärt sig (?) i tra­fik­sko­lan. En bil är in­te en­bart ett for­don, ut­an ock­så ett far­ligt va­pen i hän­der­na på tank­lö­sa, non­cha­lan­ta och ar­ro­gan­ta fö­ra­re.

DET HAR BLI­VIT en ag­gres­si­va­re fram­fart p.g.a. bi­lar­nas star­ka­re mo­to­rer och en ku­pé­mil­jö som va­re sig ge­nom ljud el­ler vib­ra­tio­ner för­med­lar en ade­kvat käns­la för has­tig­he­ten.

Hän­syns­lö­sa bi­lis­ter som ba­ra ska fram.

Dags att bi­lis­ter bör­jar dö­mas för vårds­lös­het i tra­fik en­ligt gäl­lan­de lag­stift­ning.

Dags att po­li­sen i höst tar kraft­tag mot bi­lis­ter­na ut­an att an­non­se­ra det in­nan och stop­par de värs­ta som fram­för sitt for­don re­spekt­löst, kör mot en­kel­rik­tat, på gångoch cy­kel­ba­nor, el­ler in­te har be­lys­ning på vid färd i mör­ker.

Den bäs­ta be­lys­ning­en är halv­ljus­au­to­ma­tik. Har man en ny­a­re bil ut­an så­dan är po­stit­lap­par ett bra sätt att min­nas att slå på ly­set.

SIT­TER NI BI­LIS­TER och skri­ver sms vid rat­ten bör kör­kor­tet dras in och for­do­net för­ver­kas.

Ris­ken för en bi­list att fäl­las för vål­lan­de till an­nans död ge­nom påkör­ning med bil är obe­fint­lig så länge hen in­te kört rat­to­nyk­ter.

Att drab­bas av kör­korts­in­drag­ning är ett myc­ket milt straff jäm­fört med att drab­bas av svå­ra ska­dor el­ler död.

Al­la bi­lar bor­de va­ra ill­gu­la och ha re­flek­te­ran­de stri­pes vil­ket kos­tar un­der hund­ra­lap­pen. Ett snö­re med plåt­bur­kar häng­an­de bakom bi­len är ock­så näs­tan gra­tis.

Det räd­dar in­te många liv men är ett bra sätt från myn­dig­he­ter­na att mar­ke­ra att bi­lis­ter­na nu är en ut­grupp fri att hå­na och ge­ne­ra­li­se­ra om.

Trött och liv­rädd cy­klist

BILD:TO­MAS ONEBORG/SVD/TT

BÅRDSLÖSHET. Cy­klis­ter har skyl­dig­he­ter — men även bi­lis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.