Bygg­lo­vet har trak­tens stöd!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

de­bat­ten kring ”slot­tet i Svar­t­rå”.

SVAR­T­RÅ. Säl­lan har jag upp­levt ett så­dant stöd för ett vå­gat po­li­tiskt be­slut som en en­häl­lig bygg­lovs­nämnd fat­tat. Allt­så finns det inga po­li­tis­ka mot­sätt­ning­ar i be­slu­tet. Bland or­tens folk och för­e­ning­ar är det ing­en som ut­tryckt nå­got av­vi­kan­de, vil­ket an­nars är van­ligt till oss för­tro­en­de­val­da. Bygg­lo­vet har stöd bland van­ligt folk i oli­ka ge­ne­ra­tio­ner. Ibland in­fin­ner sig den kung­li­ga av­und­sju­kan, men in­te i det här fal­let från den­na bygd.

VIL­KA IN­GÅR DÅ i den grupp som sä­ger sig vär­na om om­rå­dets kul­tur­histo­ria? Ing­en i trak­ten kän­ner dem. Samt­li­ga har sitt ur­sprung i Uppsa­la och Stock­holm och är kun­ni­ga och en­ga­ge­ra­de i des­sa frå­gor. Nu är det över­kla­gat och av­gö­ran­det står mel­lan folk­ligt lo­kalt stöd kont­ra elit­tyc­kan­de om vad som pas­sar i vår kul­tur­histo­ria och om­rå­dets na­tur­vär­den.som jag skrev ti­di­ga­re är det fle­ra bygg­na­der i gra­nit i när­om­rå­det. Ser man li­te vi­da­re någ­ra mil så hit­tar man slotts­bygg­na­der i sten i Mostorp, Hju­le­berg och den ny­li­gen upp­för­da vin­går­den i Ästad. Hus med torn och tin­nar finns i Älv­se­red och Frid­hem­berg fast då i trä. Två av Äng­ar­nas ut­hus har hugg­na gra­nit­block som grund. Des­sa hugg­na block finns näs­tan på var­je gård i Äng­ar­nas när­het och min­ner om en sten­hug­ga­re­pok i trak­ten.

KONTRASTEN TILL VÅ­RA hal­lands­läng­or är tyd­lig men des­sa på­min­ner om ti­den på 1800-ta­let då folk flyd­de trak­ten ur­fat­ti­ga och hung­ri­ga.

Det är su­per­vik­tigt att var tid får skild­ras ef­ter si­na vär­de­ring­ar och för­ut­sätt­ning­ar. Ett sten­hus har lång håll­bar­het och kom­mer att bli hi­sto­riskt fram­ö­ver.

ATT BLANDA IN råt­tor och pil­grims­fal­ken i de­bat­ten är att läg­ga mänsk­li­ga be­döm­ning­ar på de­ras boplats. Få­geln häc­kar på de höga si­los­tor­nen i Fal­ken­berg och väl­jer boplats där det pas­sar dem bäst.

Inge­mar Jo­hans­son

Från HN 27/6 2017

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.