Ett tu­de­lat Sve­ri­ge...

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

PO­LI­TIK. I Al­me­da­len hör­de vi po­li­ti­ker som pra­ta­de sig var­ma om folk­hem­met och att klas­sam­häl­let med ut­an­för­skap, fat­tig­dom och ut­bredd seg­re­ga­tion mås­te be­käm­pas. De po­li­tis­ka lös­ning­ar­na är löj­ligt enk­la som in­för låg­lö­ne­jobb, av­skaf­fa de­lar av ar­bets­rät­ten, fler po­li­ser och hår­da­re straff. Vi mås­te bort från bi­drags­be­ro­en­det för att kom­ma till­rät­ta med klass­klyf­tor­na i sam­häl­let.

SAM­MA PO­LI­TI­KER HAR blun­dat för den åter­upp­vak­na­de adeln med si­na sto­ra för­mö­gen­he­ter och som in­kas­se­rar stat­li­ga bi­drag för att för­val­ta sitt kul­tur­arv. Adeln är ett skat­te­fräl­se som idag för­fo­gar över mång­mil­jard­be­lopp med vå­ra po­li­ti­kers ”go­da min­ne”. När man hör att po­li­ti­ker sä­ger sig be­käm­pa klass­sam­häl­let blir det­ta ba­ra sub­stans­lö­sa floskler som in­te ver­kar va­ra för­ank­ra­de i verk­lig­he­ten.

MAN KAN JU miss­tän­ka att man med­ve­tet för­sö­ker ma­ni­pu­le­ra bort frå­gan om klas­sam­häl­let med enk­la lös­ning­ar ut­an sam­häll­s­per­spek­tiv.

Det finns idag ing­et po­li­tiskt par­ti som vå­gar se san­ning­en, fat­ta be­slut för att ut­veck­la ett folk­hem för al­la där det var­ken finns ”pri­vi­le­gi­e­ra­de el­ler till­ba­ka­sat­ta, inga kel­gri­sar el­ler styv­barn”.

Var finns det po­li­tis­ka mo­det att be­käm­pa ett upp­de­lat Sve­ri­ge på rik­tigt?

Klass­frå­gan i fo­kus!

Ett splitt­rat Sve­ri­ge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.