FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om ar­ti­keln ”Fal­ken­berg får fritt wi-fi”:

Jo­han­nes Jo­hans­son: Nu blir man näs­tan för­ban­nad. Här tving­ar kom­mun­po­li­ti­ker oss på lands­byg­den att bil­da fi­ber­för­e­ning­ar och ut­fö­ra ide­ellt ar­be­te för att få fram nå­gon form ut­av kom­mu­ni­ka­tion. Me­dan kop­par­nä­ten stängs av ef­tersom un­der­hål­let är för dyrt och has­tig­he­ten för lång­sam och mo­bil­täck­ning­en pri­o­ri­te­ras till mo­tor­vä­gar. Och top­pen på is­ber­get när kom­mun­po­li­ti­ker­na väl­jer att pri­o­ri­te­ra ut­länds­ka bad­tu­ris­ter på Skrea strand istäl­let för att se till att skat­te­be­ta­lan­de in­vå­na­re och fö­re­tag kan le­va och be­dri­va verk­sam­het på lands­byg­den.

Em­ma An­ders­son: Kom­mu­nen ska en­bart fo­ku­se­ra på si­na kärn­om­rå­den som ex­em­pel­vis om­sorg och in­te hål­la på med tren­di­ga/mer spän­nan­de och helt onö­di­ga sats­ning­ar. När hem­tjänst och myc­ket an­nat fun­ge­rar som skit så ska man in­te slö­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.