Kä­ra me­del­ål­ders bo­en­de.

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Pe­ter

på ”Inskränk Var­bergs flyg­plats” (26/7).

GETTERÖN. Vad är det som ger dig rät­ten att pra­ta för två he­la bo­stads­om­rå­den? Har du ge­nom­fört nå­gon slags en­kät i syf­te att få en bild av samt­li­ga bo­en­des upp­le­vel­ser av flyg­fäl­tet?

Det vo­re ka­non om du i så fall kun­de vi­sa en mer de­tal­je­rad re­do­vis­ning av re­sul­ta­tet... el­ler är du kanske ba­ra gnäl­lig, me­del­ål­ders och syss­lo­lös?

Nej, vo­re det in­te bätt­re att in­skrän­ka på möj­lig­he­ten för bo­en­de i me­del­ål­derns möj­lig­he­ter att fö­ra ta­lan i and­ra män­ni­skors namn!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.