Re­ge­ring­ens jobb­po­li­tik – ett slag i luf­ten

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Konst­gjor­da åt­gär­der kan in­te till pres­sa ner ar­bets­lös­he­ten till­räck­ligt. Vad som be­hövs är rik­ti­ga jobb.

JOBB. Att Sve­ri­ge ska ha EU:S lägs­ta ar­bets­lös­het år 2020 var ett av Ste­fan Löfvens vik­ti­gas­te vallöf­ten 2014. Men med mind­re än tre år kvar är Sve­ri­ge långt från att vin­na Em-guld i jobb­ska­pan­de. Det be­hövs 340 000 nya jobb om vi ska kla­ra må­let.

RE­GE­RING­ENS SE­NAS­TE pro­gnos är att Sve­ri­ge in­te kom­mer un­der 6 pro­cent ar­bets­lös­het un­der de när­mas­te åren. Jäm­för­ba­ra län­der som Tyskland har cir­ka 4 pro­cent ar­bets­lös­het. An­ta­let in­skriv­na ar­bets­lö­sa ökar. Skill­na­der­na i ar­bets­lös­het är alltjämt be­ty­dan­de mel­lan ut­lands­föd­da och in­föd­da, mel­lan unga och me­del­ål­ders, och mel­lan låg- och hög­ut­bil­da­de.

En gransk­ning av re­ge­ring­ens re­for­mer vi­sar på då­li­ga re­sul­tat:

• Trai­ne­e­jobb. Det en­skilt störs­ta löf­tet gäll­de 32 000 trai­ne­e­jobb. Åt­gär­der­na skul­le gå till ar­bets­lö­sa ut­an er­fa­ren­het och kom­bi­ne­ras med ut­bild­ning. I maj i år ha­de 473 per­so­ner fått en trai­ne­e­tjänst. Det är 1,5 pro­cent av det upp­sat­ta må­let.

• Ex­tratjäns­ter. 20 000 sub­ven­tio­ne­ra­de an­ställ­ning­ar ut­lo­va­des. I verk­lig­he­ten har 3 713 per­so­ner fått en plats, 18 pro­cent av mål­sätt­ning­en.

• Ut­bild­nings­kon­trakt. 20 000 ar­bets­lö­sa unga skul­le få ett ut­bild­nings­kon­trakt med möj­lig­het att på­bör­ja el­ler åter­gå till gym­na­si­estu­di­er. I maj ha­de en­dast 2 555 per­so­ner ett ut­bild­nings­kon­trakt.

• Be­red­skaps­jobb. Re­ge­ring­en ut­lo­va­de för ett år se­dan 5 000 mo­der­na be­red­skaps­jobb i sta­ten. I dag finns ba­ra någ­ra hund­ra plat­ser.

• Snabbspår. In­sat­sen ska hjäl­pa ny­an­län­da med ut­bild­ning el­ler yr­kes­er­fa­ren­het att snabbt hit­ta jobb in­om sitt yr­kes­om­rå­de. Syf­tet är ock­så att un­der­lät­ta jobb­match­ning­en. I mars i år gick en­dast 1 200 per­so­ner ett snabbspår.

• Match­nings­an­ställ­ning. Till­växt­ver­ket får 50 mil­jo­ner kro­nor un­der 2017 för att ska­pa match­nings­an­ställ­ning­ar för ny­an­län­da. Ut­fal­let hit­tills ser svagt ut.

DET ÄR BRA att re­ge­ring­en har tuffa mål. Men konst­gjor­da åt­gär­der kan in­te pres­sa ner ar­bets­lös­he­ten till­räck­ligt. Vad som be­hövs är rik­ti­ga jobb. Re­ge­ring­en mås­te ge­nom­fö­ra re­for­mer som ökar jobb­till­väx­ten.

Fri­gör ut­veck­lings­kraf­ten hos fö­re­ta­gen – jobb­ska­par­na. Ut­vid­ga Rutav­dra­get. Fi­la ned skat­te­ki­lar­na, sänk värl­dens högs­ta mar­gi­nal­skat­ter. Lägg ned Ar­bets­för­med­ling­en. Ska­pa bätt­re möj­lig­he­ter att lä­ra sig job­bet på job­bet, stärk yr­kes­vux­en­ut­bild­ning­en och för­bätt­ra möj­lig­he­ter­na att lä­ra sig svens­ka ut­an­för ar­bets­tid.

Med så­da­na re­for­mer kan Sve­ri­ge nå jobb­må­let år 2020.

vd, Svenskt Nä­rings­liv

Lou­i­se Uven­feldt tf re­gi­on­chef Svenskt Nä­rings­liv Halland

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.