1000 nya lä­gen­he­ter på tio år

Se­dan 1947 har Var­bergs Bostad AB byggt över 5300 hy­reslä­gen­he­ter. Om tio år hop­pas man att man ska kun­na fi­ra 80-års­ju­bi­le­um med tu­sen nya lä­gen­he­ter. VAR­BERGS BOSTAD: VILL BYG­GA BORT BO­STADS­BRIS­TEN

Hallands Nyheter - - Varberg - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

”Det är gi­vet­vis ett pro­blem med de hy­res­ni­vå­er som ny­pro­duk­tio­nen har”

ULF HOFSTEDT vd Var­bergs Bostad

Myc­ket har hänt se­dan Var­bergs Bostad bygg­de si­na förs­ta lä­gen­he­ter för 70 år se­dan. För­ut­sätt­ning­ar­na för all­män­nyt­tan (kom­mu­naläg­da bo­stä­der) har för­änd­rats ra­di­kalt. In­nan fick all­män­nyt­tans bostads­bo­lag stat­li­ga bi­drag men se­dan den 1 ja­nu­a­ri 2011 har det kom­mit en ny lag som änd­ra­de de­ras sär­ställ­ning på mark­na­den. Nu kon­kur­re­rar de på sam­ma marknad som de pri­va­ta bo­stads­bo­la­gen.

– Det är många som tyc­ker att man ska byg­ga bil­ligt och om man ska pra­ta klar­språk så in­ne­bär det att man på ett el­ler an­nat sätt sub­ven­tio­ne­rar hy­ran i ny­pro­duk­tio­ner, men det har vi allt­så ing­en lag­lig rätt att gö­ra, sä­ger Ulf Hofstedt, vd på Var­bergs Bostad.

90-TA­LETS KRASCH FICK he­la bo­stads­mark­na­den att stan­na upp i Sve­ri­ge un­der många år.

– När jag job­ba­de på Halm­stad Fas­tig­het AB så tror jag att vi ha­de 250 tom­ma lä­gen­he­ter och så var det här i Var­berg ock­så. Det stod tom­ma lä­gen­he­ter fram­för allt ute i Bua, sä­ger Ulf Hofstedt.

– Då slu­ta­de vi byg­ga nya bo­stä­der pre­cis som i res­ten av Sve­ri­ge. Men så­här i ef­ter­hand var det up­pen­bart fel­tänkt om man ser på den bo­stads­brist som vi har i dag.

Det be­hövs där­för mas­si­va byg­gin­sat­ser i dag för att få bukt med bo­stads­bris­ten me­nar Ulf Hofstedt som ny­li­gen skri­vit på ett kon­trakt på en halv mil­jard kro­nor för 224 nya lä­gen­he­ter vid Sör­se­dam­men.

– Var­bergs Bostad är ju ett av de mest fram­gångs­ri­ka kom­mu­na­la bo­stads­bo­la­gen i Sve­ri­ge. Sta­bil eko­no­mi, väl­digt hög kund­nöjd­het och en eko­no­misk för­må­ga att gö­ra skill­nad i Var­berg, sä­ger han.

MEN TROTS DEN go­da eko­no­min så li­der även Var­berg av sam­ma pro­blem med bo­stads­brist som res­ten av Sve­ri­ge.

– Fram­förallt ser vi en pro­ble­ma­tik med trång­bodd­het. Vil­ken stu­di­e­mil­jö får man till ex­em­pel om man mås­te de­la rum med tre sys­kon? Det är jät­tesvå­ra frå­gor. Där­för är det vik­tigt att byg­ga, be­rät­tar Ulf Hofstedt.

Un­ge­fär 9500 per­so­ner bor i fas­tig­he­ter som till­hör Var­bergs Bostad. Det är näs­tan en sjät­te­del av Var­bergs al­la in­vå­na­re. Nu pla­ne­ras det för fler lä­gen­he­ter. Men för att kun­na byg­ga mer så vill man på Var­bergs Bostad hö­ja hy­ror­na och där­med jäm­na ut dem med snitt­hy­ror­na för res­ten av re­gi­o­nen för att kun­na fi­nan­si­e­ra ny­byg­gen.

– Vi bru­kar sä­ga att vi lig­ger mel­lan tio och tolv pro­cent un­der snit­tet. Det är gi­vet­vis väl­digt bra för hy­res­gäs­ter­na men för oss som bo­lag är det in­te all­tid så bra ef­tersom vi ska egen­fi­nan­si­e­ra all verk­sam­het.

Om ni byg­ger nya bo­stä­der för att folk ska ha nå­gon­stans att bo men hy­ror­na är så dy­ra så att folk in­te har råd att bo där, vad har då byg­gan­det tjä­nat för syf­te?

– Det är dyrt att byg­ga nytt i Sve­ri­ge i dag. Det är gi­vet­vis ett pro­blem med de hy­res­ni­vå­er som ny­pro­duk­tio­nen har. Men vi har som sagt ing­en lag­lig rätt att på nå­got sätt sub­ven­tio­ne­ra hy­ror.

Hur ser fram­ti­den ut för Var­bergs Bostad?

– Fram­ö­ver har vi kon­kre­ta pla­ner på att byg­ga cir­ka 1 000 lä­gen­he­ter de kom­man­de tio åren. Men det är li­te för­mä­tet för skul­le rän­tan gå upp med, låt oss sä­ga två pro­cent, då kanske vi in­te har råd att byg­ga i den tak­ten som vi vill. Men om rän­tan hål­ler sig sta­bil så kan vi byg­ga och hål­la hy­ror­na på en ni­vå som folk tyc­ker är ac­cep­ta­bel.

Är det­ta ett rim­ligt mål?

– De 224 lä­gen­he­ter­na som ska byg­gas be­räk­nas va­ra kla­ra om tre år och det är un­ge­fär en fjär­de­del av må­let så det är fullt rim­ligt att hin­na på tio år, sä­ger Ulf Hofstedt.

Bild: CAROLIN GADALLAH

BYG­GA NYTT. Vd Ulf Hofstedt vill byg­ga bort bo­stads­bris­ten i Var­berg. Om tre år ska 224 nya lä­gen­he­ter stå kla­ra hop­pas han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.