”Var­bergs pi

Hallands Nyheter - - Varberg -

Var­bergs Bostad AB fyl­ler 70 i år. En väl­digt väl­må­en­de ju­bi­lar en­ligt vd Ulf Hofstedt som ger en till­ba­kablick i hur Var­bergs bostad har levt sitt 70-åri­ga liv.

– I dag ser det näs­tan li­ka­dant ut som i bör­jan. Cir­keln är slu­ten för vi är till­ba­ka i sam­ma svå­ra bo­stads­si­tu­a­tion i Sve­ri­ge, sä­ger Ulf Hofstedt.

* 1947. Tage Er­lan­der är stats­mi­nis­ter i Sve­ri­ge. Det är ef­ter­krigs­tid och folk fö­der fler barn. I Var­berg väx­er bo­stads­bris­ten. Där­för bil­das sam­ma år Var­bergs bostad, då som Stif­tel­sen Hy­res­bo­stä­der i Var­berg. Det förs­ta byg­get blir 94 lä­gen­he­ter i kvar­te­ret Kur­ti­nen.

* 1950-tal. El­vis vic­kar på höf­ter­na och Var­bergs Bostad byg­ger hu­sen på Brunns­berg. De kal­las tå­go­lyc­kan i folk­mun ef­tersom att hu­sen står i sick­sack.

* 1960-tal. Be­at­les släp­per sitt förs­ta al­bum och mel­lanö­len bör­jar säl­jas i van­li­ga livs­me­dels­bu­ti­ker i Sve­ri­ge. Var­bergs be­folk­nings­mängd är up­pe i näs­tan 40 000. Nu gäl­ler det att byg­ga nytt för att hin­na med den väx­an­de be­folk­ning­en och re­ge­ring­en be­slu­tar om att lö­sa bo­stads­bris­ten med hjälp av det så kal­la­de mil­jon-pro-

TU­SEN NYA LÄ­GEN­HE­TER. Se­dan 1947 har Var­bergs Bostad AB byggt över 5300

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.