Ggas­te 70-åring” fyl­ler jämnt

Hallands Nyheter - - Varberg -

gram­met. Var­bergs Bostad har vid den­na tid­punkt 386 lä­gen­he­ter och by­ter namn till Stif­tel­sen Hy­res­fas­tig­he­ter i Var­berg.

* 1971. Stif­tel­sen slår ihop sig med stif­tel­ser i Tvåå­ker, Ved­di­ge och Värö. Nu är det dags att dra sitt strå till stac­ken för mil­jon­pro­gram­met och Håsten står klart i mit­ten av 70-ta­let.

* 1980-tal. I gul ove­rall sjung­er en 16-årig Ca­ro­la Hägg­kvist lå­ten ”Främ­ling” och Var­bergs Bostad byg­ger lä­gen­he­ter på Apel­vik­s­höjd. Nu är de up­pe i näs­tan 4000 lä­gen­he­ter. * 1990-tal. Sve­ri­ges herr­lands­lag läm­nar VM som brons­vin­na­re. Den sto­ra för­lo­ra­ren blir dock bo­stads­mark­na­den som kra­schar. Lä­gen­he­ter i Var­berg står tom­ma och out­hyr­da. Bygg­na­tio­nen av­tar näs­tan helt och Stif­tel­sen Hy­res­fas­tig­he­ter Var­berg blir ak­tie­bo­la­get Var­bergs Bostad AB som ägs av kom­mu­nen. Be­folk­nings­mäng­den i Var­berg har pas­se­rat 50 000 in­vå­na­re.

* 2000-tal. Zla­tan ut­veck­las till en av värl­dens bäs­ta fot­bolls­spe­la­re. På bo­stads­fron­ten ser sa­ker åte­ri­gen lju­sa­re ut. Ef­ter mil­len­ni­e­skif­tet ökar ef­ter­frå­gan på lä­gen­he­ter igen och Var­bergs Bostad AB byg­ger mer igen. År 2007 byggs Sö­der­höjd. * Nu­tal. Åter upp­le­ver vi den bo­stads­brist som på 1930-ta­let star­ta­de idén om all­män­nyt­tan. In­vå­na­ran­ta­let i Var­berg har pas­se­rat 60 000 och väx­er stän­digt. År 2013 byg­ger Var­bergs Bostad 86 nya lä­gen­he­ter på Sör­se. Ett år se­na­re byggs 35 lä­gen­he­ter på Lil­la Drott­ning­ga­tan. I dag, 70 år ef­ter start, för­val­tar Var­bergs Bostad drygt 5300 lä­gen­he­ter och har pla­ner på 1000 nya lä­gen­he­ter un­der de kom­man­de tio åren.

Bil­der: ANNIKA KARLBOM

hy­reslä­gen­he­ter. Om tio år hop­pas man att man ska kun­na fi­ra 80-års­ju­bi­e­um med 1000 nya lä­gen­he­ter.

Bild: CAROLIN GADALLAH

UT­MA­NING­AR. ”Fram­förallt ser vi ett pro­blem med trång­bodd­het” sä­ger Ulf Hofstedt, vd Var­bergs Bostad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.