Em­ma vill stär­ka och in­spi­re­ra för­äld­rar

Hallands Nyheter - - Varberg - ALICE NILS­SON LOTH alice.nils­son­loth@hn.se

Små­barns­mam­ma och su­per­stark? Ab­so­lut. Em­ma Ek­stedt brin­ner för trä­ning och häl­sa. Där­för vill hon för­med­la sam­ma käns­la till and­ra.

HN MÖ­TER

Bi­lar och verk­tyg fick flyt­ta ut och Em­ma Ek­sted­ts trä­nings­red­skap fick flyt­ta in. I ga­ra­ge­gym­met hem­ma på går­den ryms skiv­stäng­er, hant­lar och färg­gla­da kett­le­bells – men in­te en en­da spe­gel.

– Här spe­lar det ing­en roll hur man ser ut. Man kan kom­ma di­rekt från säng­en på mor­go­nen, sä­ger Em­ma Ek­stedt.

EM­MA EK­STEDT LÄM­NA­DE ett liv som per­so­nal­chef i Gö­te­borg och blev egen­fö­re­ta­ga­re med fo­kus på häl­sa och trä­ning i Klas­torps by. Ef­ter sin and­ra gra­vi­di­tet för fy­ra år se­dan ville hon stär­ka krop­pen och coacha and­ra att gö­ra det­sam­ma. Kon­cep­tet ”Mam­ma­trä­ning med be­bis” föd­des.

När be­bi­sar­na blev äld­re ville mam­mor­na ha mer trä­ning och ga­ra­ge­gym­met fyll­des suc­ces­sivt med bå­de del­ta­ga­re och ut­rust­ning. Även om hon un­der de se­nas­te 20 åren all­tid ar­be­tat med trä­ning­en pa­ral­lellt, gick det för två år se­dan över till att bli på hel­tid.

Det är fort­fa­ran­de ma­jo­ri­te­ten mam­mor som trä­nar hos Em­ma Ek­stedt, men nu­me­ra är det en bland­ning av åld­rar, kön och trä­nings­er­fa­ren­het. Det se­nas­te till­skot­tet i gym­met är en 17-årig kil­le. Nam­net Stark­mam­ma kom­mer dock be­stå.

– Det är en här­lig ge­men­skap, en form av lag­käns­la. Du är sak­nad när du in­te är här.

En kvin­na som vän­tar tvil­ling­ar i vec­ka 35 del­tar på sam­ma pass som en ma­ra­ton­lö­pa­re, men ut­i­från si­na eg­na för­ut­sätt­ning­ar. En­ligt Em­ma Ek­stedt gäl­ler det att ge sin kropp de all­ra bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na man kan för att må bra.

Verk­sam­he­ten väx­er så det kna­kar. Em­ma ar­be­tar för att be­hål­la det per­son­li­ga i trä­ning­en, för att kom­ma ihåg de­tal­jer och namn. I dags­lä­get trä­nar 150 per­so­ner i gym­met hos Stark­mam­ma.

– Nu går det knappt in­te att få in fler. Men det är ett an­ge­nämt pro­blem, sä­ger hon. Hon fort­sät­ter: – Jag vill fort­sät­ta växa med hjär­tat, i ett la­gom tem­po.

Em­ma Ek­stedt pra­tar pas­sio­ne­rat om häl­sa och hur hon vill på­ver­ka näs­ta ge­ne­ra­tion. Mat är bräns­le och trä­ning är lek, nå­got man ock­så kan ap­pli­ce­ra på vux­na. Trä­ning­en ska bli en na­tur­lig del av li­vet, in­te en sak som he­la ti­den mås­te ad­de­ras.

– Det hand­lar in­te om att byg­ga den ”snyg­gas­te krop­pen”, det hand­lar om att byg­ga en stark var­dags­kropp, sä­ger hon.

Stark­mam­ma syns of­ta i so­ci­a­la me­di­er via del­ning­ar och eg­na in­lägg. Utö­ver bil­der och fil­mer från trä­nings­pass, skri­ver hon gär­na ett par tänk­vär­da ord. Vad är syf­tet med ditt ar­be­te?

– Att byg­ga star­ka och funk­tio­nel­la krop­par som hål­ler i det långa lop­pet. Män­ni­skor ska för­stå hur grym­ma de är. Pre­cis som de är.

Bild: ALICE NILS­SON LOTH

NYTÄNK. Em­ma Ek­stedt vill und­vi­ka att fast­na i gam­la möns­ter. Punk­ter­na på mat­tan ut­ma­nar rö­rel­ser­na och får en att tes­ta ut­fall på ett nytt sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.