Fak­ta: Stor­brän­der­na i Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MA­TIL­DA CARLSTRÖM ma­til­da.carlstrom@hn.se

Sön­dags­kväl­lens stor­brand på Bad­hus­vä­gen är den fjärde i Fal­ken­berg un­der kort tid.

Läs HN:S sam­man­fatt­ning över de ti­di­ga­re brän­der­na. För se­nas­te nytt gå in på hn.se * Sent på mån­dags­kväl­len den 17 april ut­bröt en stor­brand i gam­la gju­te­ri­et i hamnen. Bran­den star­ta­de i bil­fö­re­ta­get Au­tocre­a­ti­ve som fun­nits i lo­ka­len i fem år, och spred sig un­der nat­ten. Gam­la gju­te­ri­et, där ett stort an­tal hy­res­gäs­ter ha­de verk­sam­he­ter el­ler la­ger, total­för­stör­des och bran­den or­sa­ka­de ska­dor på i vart fall 70 mil­jo­ner kro­nor. Ett ti­o­tal fö­re­tag, där­ibland Med­bor­gar­sko­lans lo­ka­ler där fle­ra band för­va­ra­de pri­vat ut­rust­ning för­stör­des. Om­kring 50 pri­vat­per­so­ner för­va­ra­de ägo­de­lar i Ei­re­felt Self Sto­rage på Gju­te­ri­vä­gen som när­mast total­för­stör­des.

En be­ru­sad man i 30-års­ål­dern greps sam­ma natt i an­slut­ning till brand­plat­sen miss­tänkt för grov mord­brand. Han står nu åta­lad, och en dom för­vän­tas kom­ma i vec­kan. Man­nen kom­mer från Stock­holm och har en yr­kes­mäs­sig kopp­ling till den brand­här­ja­de lo­ka­len. I po­lis­för­hör har han be­rät­tat att han pe­ri­od­vis mått myc­ket då­ligt och me­di­ci­ne­rats för psy­kis­ka sjuk­do­mar. En­ligt man­nen själv har han i fru­stra­tion spar­kat om­kull en dunk med thin­ner sam­ti­digt som han slängt iväg en glö­dan­de fimp. Han ska då ha hört en ex­plo­sion och i chock läm­nat plat­sen.

Ing­en per­son kom till ska­da i bran­den.

* Ba­ra fem dygn se­na­re, på lör­dags­kväl­len den 22 april, in­träf­fa­de den and­ra sto­ra bran­den. Då brann fle­ra in­du­stri­lo­ka­ler ned till grun­den på Åka­re­vä­gen i Fal­ken­berg. Si­gurd An­ders­sons åke­ri och samt­li­ga av de­ras for­don i bygg­na­der­na för­stör­des. Däc­kia blev helt ned­bränt, och även al­la de som­mar- och vin­ter­däck som hund­ra­tals fal­ken­ber­ga­re för­va­ra­de där. Även ett mind­re la­ger till SCA total­för­stör­des.

En man i 25-års­ål­dern, bo­satt i Halm­stad, miss­tänks ha an­lagt bran­den. Men en­ligt åkla­ga­re är miss­tan­kar­na i nu­lä­get in­te till­räck­li­ga för att väc­ka åtal. Han var ti­di­ga­re an­ställd på ett av de fö­re­tag som drab­ba­des. Av en ti­di­ga­re dom mot ho­nom, där han döm­des för eko­no­misk brotts­lig­het, fram­kom­mer det att han upp­levt att ar­bets­gi­va­ren för­satt ho­nom i en trängd eko­no­misk si­tu­a­tion. Man­nen sit­ter nu på kri­mi­nal­vårds­an­stalt för att av­tjä­na det ti­di­ga­re straf­fet. Där kom­mer han att sit­ta till åt­minsto­ne sep­tem­ber. Han ne­kar till mord­brands an­kla­gel­ser.

* Ett par må­na­der se­na­re var det dags igen. Fre­da­gen den 16 ju­ni star­ta­de en brand i Glom­men, i bygg­na­den där Glom­mens rör och Glom­mens Byggser­vice höll till. Då bygg­na­den in­ne­höll bland an­nat ga­sol­flas­kor fick för­svars­mak­ten kom­ma dit med be­pan­sad hjul­las­ta­re för att få fram flas­kor­na och skjut hål på dem.

Bran­den or­sa­ka­des när en av fö­re­tags­ä­gar­na skul­le starta en bil som stått över vin­tern. I sam­band med det upp­stod nå­gon form av ex­plo­sion som star­ta­de bran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.