In­sat­ser för att spa­ra på vatt­net

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

Havs­vat­ten i bas­säng­er­na och inga nya plan­te­ring­ar. Lå­ga grund­vat­ten­ni­vå­er tving­ar kom­mu­nen att spa­ra på vatt­net.

Grund­vat­ten­ni­vå­er­na i Fal­ken­berg är pre­cis som i sto­ra de­lar av Sve­ri­ge lå­ga. Det­ta be­ror på små ne­der­börds­mäng­er un­der fle­ra år i sträck.

Till­sam­mans med Vi­vab och Fa­bo har Fal­ken­bergs kom­mun gjort en in­for­ma­tions­sats­ning där bo­en­de i kom­mu­nen upp­ma­nas att spa­ra på vatt­net. En­ligt Le­na Ström­bom, per­so­nal­chef på Vi­vab, var vat­ten­lä­get nå­got säm­re den­na vec­kan.

– Vi kon­trol­le­rar lä­ges­bil­den var­je vec­ka och den­na gång­en märk­te vi att det finns mind­re vat­ten i vat­ten­ma­ga­si­nen. Det­ta be­ror på att det in­te har va­rit nå­gon ne­der­börd, sä­ger hon.

Vi­vab har gått ut med att kom­mu­nens in­vå­na­re ska va­ra spar­sam­ma med sin vat­ten­för­bruk­ning, men än­nu är ing­et vat­ten­för­bud ut­fär­dat.

SE­DAN TI­DI­GA­RE VATT­NAR Fal­ken­bergs kom­mun si­na plan­te­ring­ar med vat­ten från Ätran. Åvatt­net kom­mer även an­vän­das till att vatt­na de kom­mu­na­la fot­bolls­pla­ner­na, och man har pla­ner att an­vän­da havs­vat­ten för späd­ning i bas­säng­er. Även Fa­bo har upp­märk­sam­mat de lå­ga grund­vat­ten­ni­vå­er­na. För att spa­ra på vatt­net har de bland an­nat er­satt al­la vat­ten­ut­kast och slang­ar med vat­ten­kan­nor och kom­mer vän­ta med att gö­ra nyplan­te­ring­ar un­der som­ma­ren. En­ligt Fa­bos vd Christi­an Ky­lin har de in­te fått nå­gon ne­ga­tiv re­spons på de vid­tag­na åt­gär­der­na.

– Många har för­stå­el­se för att vi in­te gör någ­ra nya plan­te­ring­ar på grund av vat­ten­ni­vå­er­na, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.