Bland sti­lar och hus i Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LUDVIG KÖHLER ludvig.kohler@hn.se

HN följ­de med när någ­ra ar­ki­tek­tur­in­tres­se­ra­de gick på stads­vand­ring med Fal­ken­bergs mu­se­um.

Det är en ljum­men kväll på Råd­hustor­get och vid fon­tä­nen vän­tar någ­ra på att stads­vand­ring­en ska bör­ja. Ma­lin Clar­ke är be­byg­gel­se­an­sva­rig på Fal­ken­bergs mu­se­um och drar igång ef­ter att klock­spe­let har spe­lat. Det bör­jar vid Råd­hu­set, som bygg­des på 1760-ta­let, och fort­sät­ter vid det mo­der­nis­tis­ka stads­hu­set som stod klart 1960.

– Höj blic­ken och lägg mär­ke till de­tal­jer­na! sä­ger Ma­lin Clar­ke och be­rät­tar att det tog tju­go år att slut­fö­ra stads­hu­set.

VANDRINGEN FORT­SÄT­TER till det brunteg­la­de Rör­bäcks­ka hu­set, upp­kal­lat ef­ter in­du­stri­man­nen Os­kar Rör­bäck, för att via St­or­ga­tan vän­da till kyr­kan och se­dan gå till de gam­la ar­be­tar­kvar­te­ren. På vägen pas­se­ras ele­gan­ta sten­hus från in­dust­ri­a­lis­mens barn­dom, klas­sis­ka trä­kå­kar från såg­ver­kens glans­da­gar och en funk­tio­na­lis­tisk pingst­kyr­ka som ur­sprung­li­gen var en bi­o­graf.

Ma­lin Clar­ke be­rät­tar att trä­hus länge do­mi­ne­ra­de tills in­dust­ri­a­lis­men slog ige­nom och man ha­de råd att upp­fö­ra pam­pi­ga­re hus i sten.

– Riv­ning­ar har all­tid fört med sig pro­tes­ter, pre­cis som i dag då hus ska ri­vas för att ge plats åt nya, sä­ger Ma­lin Clar­ke och vi­sar ett av Fal­ken­bergs sten­pa­lats.

MA­LIN CLAR­KE ÄR en lärd gui­de som drar pa­ral­lel­ler mel­lan oli­ka ti­der och bygg­nads­e­po­ker, och in­spi­re­rar säll­ska­pet till att för­sö­ka be­skri­va var vi står i dag, och vart vi är på väg.

– Det mesta som byggs är nå­gon form av re­ak­tion på det som re­dan finns, sä­ger Ma­lin Clar­ke.

Ett stopp bland folk­hem­mets bo­stads­hus blir det ock­så, för att se­dan gå till någ­ra ny­bygg­da bo­stads­hus som näs­tan brå­kar om vem som till­hör den mest fi­nur­li­ga bygg­nads­sti­len.

–Är det­ta post post­mo­der­nism? und­ra ren­del­ta­ga­re skämt­samt och pe­kar på ett av hu­sen.

Skratt upp­står i säll­ska­pet, då det tycks va­ra svårt att skil­ja på be­grep­pen.

All­ra sist blir grup­pen stå­en­de vid ett kon­tors­hus från 70-ta­let, och att dö­ma av suc­kar­na som går ge­nom säll­ska­pet är det in­te fa­vo­rit­bygg­na­den på stads­vand­ring­en.

”Höj blic­ken och lägg mär­ke till de­tal­jer­na!”

MA­LIN CLAR­KE

be­byg­gel­se­an­sva­rig

Bild: LUDVIG KÖHLER

NYFIKET. Ma­lin Clar­ke be­rät­tar för del­ta­gar­na om Fal­ken­bergs kyr­ka, som är ett praktex­em­pel på ny­go­tisk bygg­nads­stil.

Bild: LUDVIG KÖHLER

LO­KALT IN­TRES­SE. Ma­lin Clar­ke ta­la­de in­för ar­ki­tek­tu­ren­tu­si­as­ter i Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.