Kurs i svens­ka star­tar i Älv­se­red

Hallands Nyheter - - Falkenberg - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

”Det här är lands­bygds­ut­veck­ling. Vi hål­ler på med mas­sor här i byn. Min hjär­na är full av idéer” LARS-OLOF ”LOLLO” NILS­SON

Om ett par vec­kor star­tar en svensk-kurs i Älv­se­red. Bakom ini­ti­a­ti­vet lig­ger idéspru­tan Lar­so­lof ”Lollo” Nils­son.

Idén till språk­kur­sen fick Lars-olof ”Lollo” Nils­son när han pra­ta­de med si­na ira­kis­ka gran­nar. De för­stod in­te hans ord­vit­sar. På eget ini­ti­a­tiv har han där­för pra­tat med oli­ka män­ni­skor som har hjälpt ho­nom att för­verk­li­ga idén.

KURSEN KOM­MER ATT be­dri­vas i ABF:S re­gi och en lä­ra­re som ti­di­ga­re job­ba­de på Lia Hof kom­mer att un­der­vi­sa. Kyr­kan finns ock­så med på ett hörn.

– Jag har en hel del kon­takt med po­li­ti­ker­na Mi­kael Hall­berg (V) och Per Svens­son (S). De har va­rit väl­digt be­hjälp­li­ga, sä­ger han.

Att kursen hålls i Älv­se­red ses som väl­digt po­si­tivt av Älv­se­reds­bor­na. För­hopp­ning­en är att det blir runt 20 del­ta­ga­re. För­u­tom sy­ri­er och ira­ki­er har någ­ra eng­els­män och hol­län­da­re vi­sat in­tres­se.

– Det här är lands­bygds­ut­veck­ling. Vi hål­ler på med mas­sor här i byn. Min hjär­na är full av idéer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.